سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

توافق روی 3 نکته مهم در باره افغانستان در نشست بروکسل

بروکسلینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو در پایان روز نخست جلسۀ دو روزۀ وزیران خارجۀ ناتو در بروکسل پایتخت بلجیم گفت که بر اساس توافق صورت گرفته، دوازده هزار تن از نیروهای ناتو پس سال ۲۰۱۶ در افغانستان می ماند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منشی عمومی ناتو می گوید که در اولین روز نشست بروکسل روی سه نکتۀ مهم در مورد افغانستان تصمیم گرفته شده است.

حضور ۱۲ هزار نیروهای ناتو در شهر کابل و برخی دیگر از مناطق افغانستان در جریان سال ۲۰۱۶ ، کار مشترک با جامعه جهانی برای ادامه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از سال ۲۰۱۷ و تقویت مشارکت پایدار از جمله سه تکته اساسی است که بر سر آن توافق شده است.

همچنین اصلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در یک نشست خبری در بروکسل از تعهدات وزیران خارجه ناتو و شرکای آن در قبال افغانستان سپاسگزاری کرد و روز نخست نشست را بسیار موثر دانست.

او گفت که به کمک ناتو و جامعه جهانی، افغانستان می‌تواند به عنوان یک کشور مرفه، دیموکراتیک و با ثبات به پیش برود.

وی خاطرنشان کرد که با وجود چالش های که با آن رو به رو بوده‌ایم، افغانستان بیش از آنچه توقع میرفت، دست آورد داشته است.

آقای ربانی افرود که ما با اعتماد بیشتر گفته می‌توانیم که دشمن مشترک ما از لحاظ روانی شکست خورده است. من مطمئن هستم که با تدوام کمک های متحدان ناتو و شرکای آن، افغانستان به عنوان یک کشور با ثبات، مرفه و دیموکراتیک به گونۀ پیوسته رشد خواهد کرد.