خبرهای تازه
منسوبین قطعه خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، در عملیات روز گذشته در نواحی دوم، چهارم، یازدهم، دوازدهم و ولسوالی بگرامی کابل، ۹ تن از خورده فروشان مواد مخدر را بازداشت کردند پولیس كابل، 2 تن را در پیوند به سرقت های مسلحانه و حمل سلاح غير قانونی از ناحیه هفتم شهر کابل، شناسايی و بازداشت کرد؛ از نزد این افراد دو میل سلاح و یک قبضه برچه به دست آمده است پولیس کابل یک تن چپاولگر حرفوی پول و موبائل را بنام بلال احمد باشنده قریه هوت خیل ناحیه نهم شهر کابل حین چپاولگری یک سیت موبائل و مبلغ 9000 افغانی پول نقد بازداشت کرد یک رهزن حرفوی بنام سلیم فرزند محمدعارف باشنده قریه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز ولایت کابل شب گذشته در مسیر سرک عمومی قریه متذکره با استفاده از سلاح مبلغ 20000 افغانی پول نقد و تعداد 3 سیت موبایل را سرقت کرده بود، بازداشت شد پولیس مبارزه علیه مواد مخدر کابل در دو عملیات جداگانه، چهار فروشنده مواد مخدر را از مربوطات ناحیه پانزدهم شهر کابل همراه با یک مقدار مواد مخدر نوع چرس بازداشت نمود

افغانستان و جهان

ویدیو ویدیو بیشتر >


مردم و دانشجو

سلامت