خبرهای تازه
یک گروپ ۳ نفری سارقین موترسایکل از سوی پولیس مبارزه با جرایم جنائی حوزه دوم امنیتی کابل همراه با موترسایکل سرقت شده بازداشت شد پولیس مبارزه علیه مواد مخدر کابل، در عملیات های جداگانه، ۱۱ تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از نقاط مختلف نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، دهم، ولسوالی بگرامی و ولسوالی پغمان، بازداشت نمودند منسوبین قطعه خاص پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، در عملیات روز گذشته در نواحی دوم، چهارم، یازدهم، دوازدهم و ولسوالی بگرامی کابل، ۹ تن از خورده فروشان مواد مخدر را بازداشت کردند پولیس كابل، 2 تن را در پیوند به سرقت های مسلحانه و حمل سلاح غير قانونی از ناحیه هفتم شهر کابل، شناسايی و بازداشت کرد؛ از نزد این افراد دو میل سلاح و یک قبضه برچه به دست آمده است پولیس کابل یک تن چپاولگر حرفوی پول و موبائل را بنام بلال احمد باشنده قریه هوت خیل ناحیه نهم شهر کابل حین چپاولگری یک سیت موبائل و مبلغ 9000 افغانی پول نقد بازداشت کرد


ویدیو ویدیو بیشتر >


مردم و دانشجو

سلامت