رسانه ها از کمیسیون رسانه های همه گانی جواز می گیرند

۲۳ جدی ۱۳۹۴

Media-Afghanistanبعد از این تمام رسانه ها از هر بخشی، جواز فعالیت خود را از کمیسیون رسانه های همه گانی دریافت کرده و وزارت اطلاعات و فرهنگ دیگر جواز صادر نمی کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون رسانه های همگانی قبل از ظهر امروز (۱۳جدی) با داشتن هفت عضو اعلام موجودیت کرد.

خپلواک صافی، رئیس کمیسیون رسانه های همگانی همزمان با اعلام موجودیت این کمیسیون اظهار داشت که سه زن و چهار مرد عضو کمیسیون هستند.

به گفته وی، این کمیسیون از فعالیت تمام رسانه های تصویری، شنیدرای، نوشتاری، خبرگزاری، چاپخانه ها و اجتماعی نظارت کرده و آنها را تحت بررسی قرار می دهد.

صافی اظهار داشت که بعد از این جواز تمام رسانه ها نیز از سوی کمیسیون صورت گرفته و این کار بعد از تعدیل در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون رسانه های همگانی به آنها داده شده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون رسانه های همگانی در پرتوی آزادی بیان و قانون اساسی فعالیت خواهد کرد؛ افزود که منابع مالی رسانه ها نیز از سوی آنها بررسی می شود.

این در حالی است که پیش از این، وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رسانه های مختلف در کشور جواز صادر کرده و فعالیت آنها را زیر نظر داشت.

جواز،

رسانه ها،

فعالیت،

کمیسیون،

منابع،

همه گانی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed