2 سند بین المللی از سوی مجلس تصویب شد

۱ جوزا ۱۳۹۳

پروتوكول الحاق به كنوانسيون سازمان ملل عليه قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان، و كنوانسيون ايجاد كميسيون بين المللی پيله وری از سوی كميسيون روابط بين الملل به جلسه امروز پيشنهاد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالقادر زازی عضو كميسيون روابط بين المللی مجلس، گفت كه در جلسات متعدد روی اين دو سند بين المللی بحث صورت گرفته است.

آقای زازی افزود: تعداد ۱۰ كميسيون، در مورد اين دو سند بين المللی نظر موافق دارند، اما از متباقی كميسيون نظری دريافت نكرده است.

در ابتدا كنوانسيون ايجاد كميسيون بين المللی پيله وری به رأی گيری گذاشته شد كه با اكثريت آرای نمايندگان حاضر در مجلس، به تصويب رسيد.

كنوانسيون ايجاد كميسيون پيله وری از كشورهای مختلف جهان عضو گيری می كند تا يک كميسيون بين المللی را به منظور گسترش تحقيقات علمی در مورد كرم ابريشم و توليدات پيله، ايجاد كند.

در مرحله دوم، پرتوكول الحاق به كنوانسيون قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان به رأی گيری گذاشته شد.

اين سند بين المللی با اتفاق آرا از سوی نمايندگان مجلس تصويب شد.

كنوانسيون سازمان ملل عليه قاچاق انسان، كشورهای عضو را موظف می سازد تا بر عليه تمامی موارد مربوط به قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان، مبارزه كند.

اين دو سند بين المللی در حالی از سوی نمايندگان تصويب شد كه رمضان بشردوست به رسم اعتراض مجلس را ترک كرد.

آقای بشر دوست گفت: قانون اساسی افغانستان فقط صلاحيت تأييد، رد و يا فسخ ميثاق و معاهدات بين المللي را به مجلس داده است. پروتوكول نه ميثاق است و نه معاهده، بناً مجلس نمی تواند آنرا تصويب و يا رد كند.

2 سند،

بین المللی،

تصویب ،

مجلس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.