نمایشگاه ملی”خاطرات جنگ و صلح” برگزار می شود

6 فوریه 2014

سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در نظر دارند که اولین نمایشگاه ملی تحت عنوان “خاطرات جنگ وصلح” را در کابل برگزار نمایند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است این نمایشگاه روز یک شنبه (20 دلو) 1392 به همکاری آرشیف ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و جمعی از نهاد های جامعه مدنی افغانستان برای دو روز مقر آرشیف ملی در کابل برگزار شود.

در تاریخ معاصر،  افغانستان از دوره های مختلف جنگ و منازعه عبورکرده است و در جریان این منازعات، بخش قابل توجهی از افراد ملکی قربانی شده و مردم افغانستان از قربانیان دوره‌های مختلف منازعه خاطرات زیادی در ذهن ندارد و این منازعات به تدریج به فراموشی سپرده شده است.

دلیل اساسی این فراموشی و ضعف حافظه تاریخی عدم توجه به حفظ، مراقبت و نهادینه‌ساختن خاطرات قربانیان منازعات و جنگ‌های پی در پی بوده است، این امر سبب گردیده که مردم بجای عبرت و آموختن از تجربه تلخ دوره‌‌های قبلی منازعه، نفس منازعه را هر ازگاهی از نو به تجربه بگیرند.

با این حال به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به وضعیت حقوق بشری، حفاظت از میراث های جنگی و توجه به نمادهای صلح، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ به همکاری ریاست آرشیف ملی و همراه با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جمعی از نهادهای جامعه مدنی اولین نمایشگاه ملی”خاطرات جنگ و صلح” را برگزار نمایند.

این نمایشگاه برای دو روز در ساختمان ریاست آرشیف ملی افغانستان به تاریخ 9 فبروری 2014 که مصادف است با 20 دلو 1392  می شود.

افغانستان

بشر

جنگ و صلح

حقوق بشر

سازمان حقوق

نمایشگاه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.