دیدار وزیرخارجه کشورمان بامقامات ترکمنستان درعشق آباد

۱۳ حوت ۱۳۹۲

ضرار احمدعثمانی وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیات بلند پایه دولتی جهت گفتگوها با مقامات ارشد ترکمنستان طی یک سفر رسمی عازم این کشور شده و با معاون رئیس شوراي وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در دیدار با رشید مرادوف معاون رئیس شوراي وزیران و وزیر امور خارجه ترکمستان روی موضوعات مختلف از جمله روی ایجاد راه ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیاه از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان صحبت شد.

همچنین در این دیدارها روی ایجاد راه ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان از طریق ترکمنستان، انتقال انرژي از ترکمنستان به افغانستان و انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان (پروژه تاپی) گفتگو و بحث صورت گرفت.

با این حال معاون رئیس شوراي وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان گفت که دولت و مردم دو کشورافغانستان و ترکمنستان طی قرون متمادي از مشترکات عمیق فرهنگی برخوردار بوده و به عنوان دو ملت دوست و برادر به طور مسالمت آمیز در کنار هم بسر برده اند.

آنان تاکید کردند که روابط میان این دو کشور طی سالهاي اخیر بر اساس احترام و حمایت متقابل و حسن همجواري گسترش بیشتر یافته است و دیداررؤساي جمهور هردو کشور در تحکیم و تعمیق این روابط نقش به سزایی داشته اند.

ضرار احمد عثمانی با اشاره بر اهمیت روابط دوستانه با ترکمنستان به عنوان همسایه نیک افغانستان، گفت: “دولت و مردم افغانستان از همجواري با ترکمنستان رضایت کامل داشته و خواهان گسترش روابط در عرصه هاي مختلف با این کشور اند.

او خاطرنشان کرد که بدون شک، تشریک منافع میان دو کشور متضمن تحکیم هر چه بیشتر صلح و ثبات در منطقه بوده و از این طریق میتوان در فضاي آرام و مرفه در کنار هم بسر برد.

او افزود، من به عنوان وزیر امور خارجه افغانستان به ترکمنستان سفر نموده ام تا روي ایجاد راه ترانزیتی میان افغانستان و بحیره سیاه از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و سایر فرصت ها براي تقویت روابط تجارتی و اقتصادي میان دو کشور با مقامات این کشور گفتگو نمایم که این امر خود باعث تشریک منافع میان دو کشور میگردد.”

معاون رئیس شوراي وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان پیشنهاد وزیر امور خارجه کشورمان را مبنی بر ایجاد راه ترانزیتی ذکرشده را به عنوان وسیله تشریک منافع و تقویت اعتماد میان دو کشور تأیید نموده پیشنهاد کرد که در آینده نزدیک یک کمیسیون دو جانبه در این زمینه ایجاد گردد.

آنان خاطرنشان کردند که کمیسیون دوجنابه در زمینه عملی شدن پروژه دست یافتن افغانستان به دهلیز ترانزیتی بحیره سیاه اقدامات عملی را وي دست گیرد.

همچنین آقای عثمانی در این سفرش، برنامه همکاري میان وزارت هاي امور خارجه افغانستان و ترکمنستان را در زمینه مشورت هاي سیاسی توسط وزراي امور خارجه دو کشور امضاء کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان در اکادمی دیپلوماسی وزارت امور خارجه ترکمنستان نیز سخنرانی کرد و پیرامون روابط دوستانه میان دو کشور و پیشرفت هاي جمهوري اسلامی افغانستان طی دوازده سال اخیر معلومات ارایه نمود.

آقای عثمانی در بخشی از این سخنرانی اش با اشاره دیپلومات ها گفت: “شما به عنوان دیپلومات هاي جوان، در آینده نزدیک در تصمیم گیري هاي سیاسی و شکل دهی روابط دیپلوماتیک کشور تان سهیم خواهید بود و بزرگترین وظیفه یک یپلومات تشریک و گره زدن منافع کشورش با منافع سایر کشور ها است.

او افزود: در جهانی که ما امروز زندگی میکنیم، نیاز داریم تا در یک فضاي صلح آمیز بسر ببریم و تشریک منافع میان کشور ها از طریق روابط استوار بر بنیاد اعتماد، در ایجاد این فضا کمک میکند.”

افغانستان

ترانزیت

ترکمنستان

روابط

سفر

عشق آباد

قرزقستان

کابل

وزیر خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.