منافع پولی شبکه های جرمی به خطر افتاده است

۲۰ جدی ۱۳۹۷

وزارت امور داخله از همه شهروندان به خصوص بخش ویژه ای خواسته است که برای رهایی جنایت پیشه گان واسطه نشده و به پولیس تلیفون نکنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت داخله این بار به شکل هشدار تاکید کرده که واسطه گران و تلیفون کننده گان با این کارشان خود را شامل هرم جرم می سازند.

در خبرنامه این وزارت آمده است که «آنهایکه برای رهایی جنایت پیشه گان از بند پولیس تلیفون میکنند، واسطه میشوند و یا بخاطر ایجاد سپر حفاظتی با بهره گیری و تحریک احساسات قومی، سمتی و غیره مردم را تحریک می‌ نمایند؛ بدانند که وزارت امور داخله متوجه آنها است و با این کار خویش، دانسته و یا نادانسته خود را شامل هرم جرم می‌ سازند».

در بخش دیگری از این خبرنامه آمده است؛ وزارت داخله دریافته که منافع پولی و سرمایه ای که ریشه در شبکه های جرمی دارد، به خطر افتاده است.

وزارت داخله می گوید: «اگر می ‌خواهید در فهرست زیر پیگرد داخل نشوید، خودتان را از هرم جرم دور نگهدارید».

این در حالی است که به تازه گی و بعد از حضور امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت امور داخله، دو لیست از مجرمین و جنایتکاران تحت پیگرد از سوی این وزارت به نشر رسیده است.

جنایت کاران

هرم جرم

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.