طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۵ با اکثریت آرا رد شد

مجلس نمایندگان1اکثریت اعضای مجلس نماینده گان با طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۵ حکومت وحدت ملی، مخالفت کرده و آن را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجلس نماینده گان امروز (دوشنبه ۳۰قوس) طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۵ را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن بحث کردند.

با این حال و بعد از بحث های زیاد در مورد طرح بودجه، ۱۲۸ عضو مجلس به این طرح رای رد داده و تنها ۱۰ نفر از نماینده گان طرح بودجه برای سال آینده مفید دانسته و با آن موافق بودند.

بعد از آن، رئیس مجلس اعلام کرد که طرح بودجه سال مالی آینده، با اکثریت آرا رد شده و دوباره به حکومت ارسال می شود.

عبدالروف ابراهیمی دلایل رد بودجه را بودجه انتقالی پروژه های گذشته، نبود پروژه جدید، غیرعادلانه و عدم توازن آن دانست.