صدهزار دالر در یک پروژه، در پکتیا ضایع شد

24 اکتبر 2013

در یک پروژه، در پکتیا که مصرف آن از سوی کشور امریکا پرداخت میشد صدها هزار دالر ضایع شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان در گزارش اخیر خود گفته است در یک پروژه در پکتیا صدها هزار دالر ضایع شده است.

به اساس گزارش سیگار یا دفتر سرمفتش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان در اعمار یک شفاخانه در گردیز نرخ یک گیلن تیل نسبت به ارزش بازار آن صد برابر بیشتر حساب شده است.

نظر به این گزارش بر وسایلی که باید بین دو تا 10 هزار دالر مصرف می شد بیش از دو صدهزار دالر خرج شده است.

پروژه،

پکتیا ،

صدهزار دالر،

ضایع،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.