سرپرست های جدید وزارت دفاع و امنیت ملی معرفی شدند

غنی 12محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور با صدور حکم جداگانه سرپرست جدید وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور غنی شام امروز پنجشنبه سرپرست های جدید وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی را معرفی نمود

براساس حکم “محمد اشرف غنی” رئیس جمهوری اسلامی افغانستان “دگر جنرال عبدالله خان” رئیس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع ملی به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی و “محمد معصوم ستانکزی” سرپرست پیشین وزارت دفاع ملی به حیث وزیر مشاور رئیس جمهور و همزمان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شده اند.

این در حالیست که اعضای مجلس نمایندگان مخالفت خود را با قانون سرپرستی همواره اعلام کرده و از رئیس جمهور غنی خواسته اند که به قانون سرپرستی نقطه پایان بگذارد.