اسد ۱۸, ۱۳۹۹

دولت افغانستان تلاش می کند که جلوی”بچه بازی” را بگیرد

بچه بازیدولت جمهوری اسلامی افغانستان با نشر بیانیه ای اعلام کرد که از گزارش های که در مورد سؤ استفاده جنسی از کودکان در کشور انتسار یافته است، واقف است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پدیده بچه بازی در افغانستان از دیر زمانی وجود داشته و اخیرا شماری از نهاد و مقامات دولتی و غیر دولتی از این بابت نگرانی های خویش را اعلام کرده اند.

با این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه ای اعلام کرد که دولت اقدامات جدی را برای تطبیق قوانین در این عرصه و جلوگیری از این عمل نادرست، غیر انسانی و غیر دینی روی دست گرفته است.

در بیانیه آمده که رئیس جمهورغنی روز چهارشنبه (۱ میزان) از طریق ویدیو کنفرانس با تمام مسئولین نهاد های امنیتی کشور، گفت: “قوانین، فرهنگ و ارزشهای دینی مردم افغانستان سؤ استفاده جنسی از اطفال را از جمله شدیدترین جرایم و از موارد عمدهء تخطی حقوق بشری می دانند.

رئیس جمهور غنی به مسئولین نهاد امنیتی دستور داد تا با اتخاذ اقدامات آموزشی، تادیبی و جزایی از تکرار چنین اعمال جلوگیری نمایند.

رئیس جمهورغنی همچنین به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور داخله و دادستانی کل کشور نیز دستور داده تا از طریق تشکیل یک کمیته کاری به تحقیقات و نظارت در این خصوص پرداخته و میکانیزم نظارتی را بخاطر پیشگیری و تعقیب قضایی عاملین سؤ استفاده جنسی از کودکان، ایجاد نمایند.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر حفاظت و حراست از حقوق شهروندان خصوصاً اطفال و زنان متعهد می باشد و تاکید می ورزد که ارتکاب چنین جرایم بخصوص در صفوف قوای مسلح غیر قابل تحمل بوده، از هیچگونه اقدامی بخاطر جلوگیری از این پدیده شنیع دریغ نخواهد کرد.