تدویر لویه جرگه یا اهرم فشار بر امریکا

حکومت افغانستان در تلاش راه اندازى لویه جرگه براى تصمیم گیرى امضاى پیمان امنیتى با امریکاست، اما تدویر این جرگه واکنش هاى متفاوتى را سبب شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، احمد سعیدى کارشناس مسایل سیاسى در این زمینه به رسانه ها گفت، آقاى حامد کرزى رئیس جمهورى اسلامى افغانستان از تدویر لویه جرگه اهداف مشخص خود را دارد.

وى گفت: آقاى کرزى مى خواهد این جرگه را به خاطر فشار بالاى امریکایى ها دایر نماید، زیرا اگر امریکایى ها براى وى در آینده امتیازات فوق العاده (تمدید دوره کارى یا انتخاب یکى از دوستان نزدیکش به ریاست جمهورى) را قبول نماید این جرگه طور عادى سپرى خواهد شد و در آن فیصله مى شود که قرارداد امنیتى تصویب گردیده و فیصله هاى جرگه به نفع امریکا و پشتیبانى از سیاست هاى آقاى کرزى صورت خواهد گرفت.

اما اگر امریکا حاضر به امتیاز دهى به کرزى نباشد، پس آجنداى جرگه تغییر خواهد خورد که در این صورت امریکا باید غرامت جنگى را که در افغانستان برعلیه تروریزم و القاعده آغاز کرد، بپردازد.

پیش از این شوراى همکارى احزاب سیاسى در کشور نیز نگرانى شان را در رابطه به تلاش ها جهت تداوم نظام فعلى در کشور بیان کرده بود.

احمدضیا مسعود رهبر جبهۀ ملى گفته بود که برخى حلقات قصد دارند با تدویر لویه جرگه به قدرت شان ادامه دهند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *