برای ۵۹ خانواده شهدای پولیس آپارتمانهای رهایشی توزیع شد

تاج محمد جاهدتاج محمد جاهد وزیرامورداخله برای ۵۹ خانواده شهدای پولیس اپارتمان های رهایشی توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این ارپارتمانها با حضور معینان وزارت امورداخله، رئیس کمسیون امنیت داخلی ولسی جرگه ، نماینده کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سفیرکشور ایتالیا، نماینده کشورجرمنی و نمایندگان شماری ازموسسات بین المللی در کابل توزیع گردید.

وزیرامورداخله با تاکید بررسیدگی هرچه بیشتربه وارثین شهدا گفت که رهبری دولت وحدت ملی در راس رئیس جمهور مصمم است تا درجهت حمایت هرچه بیشتر ازخانواده و وارثین شهدا ازهیچ امکان وفرصت دست داشته دریغ نخواهند ورزید.

همچنان وزیرامورداخله ازهمکاری مالی کشورایتالیا درجهت اعمار۶۰ باب اپارتمان رهایشی داخل یک بلاک که درپنج منزل درشهرک پولیس اعمارگردیده، اظهارقدردانی نمود.

درهمین حال مرتضی رحیمی معین تامیناتی وزارت امورداخله پیرامون اعمارو نحوتوزیع اپارتمان ها برای خانواده های شهدا گفته که این ساختمان ها درپنج منزل با ظرفیت ۶۰ اپارتمان به کمک مالی کشورایتالیا درسال ۱۳۹۰ بناگذشته شد اکنون آماده توزیع گردیده است.

معین تامیناتی افزود که درهرولایت کمیسیون های تحت ریاست والی وبا اشتراک نمایندگان شورای ولایتی، شهرداری وسایرنهاد های دولتی موظف گردیده تا خانواده های واجد شرایط شهدا را مشخص وبه اساس قره کشی به وزارت امورداخله معرفی نمایند.