بانک انکشاف آسیایی پروژه راه آهن را تمویل می کند

بانک انکشاف آسیاییمسوولان بانک انکشاف آسیایی اعلام کرده اند که هزینه ساخت و ساز را آهن ازبیکستان، افغانستان و ایران را تمویل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، با تکمیل شدن راه آهن ازبیکستان از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی ایران، کشورهای آسیای میانه از نظر اقتصادی و بازرگانی بیشتر از گذشته وصل خواهند شد.

جان میرندا، رئیس بانک انکشاف آسیایی گفته است که بانک انکشاف آسیایی حاضر است این کشورها را برای تکمیل پروژه یاری کند.

پروژه جدید راه آهن، افغانستان را به آسیایی میانه و ایران وصل می‌کند و همچنین ولایات شمال کشور را با کشورهای آسیایی میانه نیز پیوند میدهد.

بانک انکشاف آسیایی در نشست سرمایه گذاران خارجی در تاشکند از افغانستان، ازبیکستان و ایران خواسته تا پروژه راه آهن شان را تکمیل کنند.

وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید که مسیری که افغانستان را با چین، ازبیکستان و ایران وصل می‌کند؛ هزار ویک صدو چهل و دو کیلومتر است و کارهای ابتدایی این راه آهن تکمیل شده است.

نخستین راه آهن کشور؛حیرتان- مزار شریف با ازبیکستان وصل شده اما اینکه این راه آهن امتداد یابد به ایران و چین هنوز مطالعات تخنیکی آن از چند مسیر ادامه دارد.