سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

امضای چند سند همکاری میان افغانستان و ترکمنستان

مالیهوزیر مالیه افغانستان در پنجمین نشست مشترک اقتصادى میان افغانستان و ترکمنستان در عشق آباد، چند موافقتنامه همکاری را با مقامات ترکمنستانی امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اكليل حكيمى، وزير ماليه کشورمان روز گذشته (جمعه) در راس يك هیات عاليرتبه جهت اشتراك در پنجمین نشست مشترک اقتصادى میان افغانستان و ترکمنستان عازم عشق آباد پایتخت تركمنستان شد.

هدف این سفر بحث همه جانبه در مورد همکاری های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور خوانده شده است.

در این سفر وزیر مالیه افغانستان با مقامات ترکمنستان، موافقتنامه هایی را در بخش های  همکاری های تجارتى و اقتصادى ميان دو كشور، انرژی و آب، ترانسپورت، مخابرات، زراعت و علم و فرهنگ امضا نمودند.

گفتنی است که چندی قبل حکومت افغانستان با کشور ترکمنستان پنج تفاهمنامه را در بخش های کمیسیون مشترک بین الحکومتی همکاری های تجاری و اقتصادی، تطهیر پول (پولشویی) همکاری های انرژی، تربیت بدنی و همکاری های علمی و تکنالوژی به امضا رساندند.

در حال حاضر ترکمنستان سالانه بیش از یک میلیارد دالر به افغانستان صادرات دارد و حال خواستار افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور شده است.

در این سفر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی، داکتر قیومی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دیگر مسوولین ادارات ذیربط وزیر مالیه را همراهی می کردند.