سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

افزایش اخراج پناهجویان از آلمان

0,,16038864_303,00وزارت امور داخله آلمان با وضع تدابیر جدی، میزان پناهجویان اخراج شده از این کشور را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله آلمان اعلام کرده است که این روند نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

یوهانس دمروت ،سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته است که سال گذشته به تعداد ۱۰ هزار و ۸۸۴ پناهجو که مدارک آنها مورد قبول نبوده و شرایط پناهنده گی را نداشته اند از این کشور اخراج شده بود؛ اما این روند در سال روان به ۱۸ هزار و ۳۶۳ تن رسیده است.

به گفته وی، شمار پناهجویان اخراجی در سال روان، دو برابر میزان پارسال بوده است.

دمروت، افزایش بی رویه پناهجویان در سال ۲۰۱۵ را یکی از عوامل میزان اخراج آنها یاد کرده و افزوده است هر پناهجویی که شرایط پناهنده گی را تکمیل کرده نتواند از این کشور اخراج می شود.

این در حالی است که شمار زیادی از پناهجویان در سال روان از افغانستان و دیگر کشورها به سمت کشورهای اروپایی به ویژه آلمان روانه شده و درخواست پناهنده گی داده اند.