اعلامیه وزارت داخله در باره موجودیت پولیس خیالی

وزارت امور داخلهوزارت امور داخله، در پیوند به اظهاراتی که پیرامون موجودیت پولیس خیالی در صفوف نیروهای پولیس ملی کشور بیان شده است، اعلامیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این اعلامیه آمده است که اخیراً اظهاراتی پیرامون کمبود نیروهای پولیس در برخی از محلات، بیان شده که در دو بخش قابل توضیح است.

در اعلامیه تاکید شده کسانی که از عدم موجودیت شمار کافی نیروهای پولیس در محلات سخن می گویند، با جزئیات برنامه ها و تشکیلات امنیتی آشنا نیستند و در موارد زیادی اظهاراتی را که در این زمینه بیان می کنند، از عدم آشنایی”تخنیکی” با ساختار های تشکیلاتی و نحوه ی استقرار نیروها ناشی می شود.

از سوی دیگر، برخی از مشکلات تخنیکی که تا حدودی بخشی از روند طبیعی نظام امنیتی نیز به شمار می رود، در صفوف نیروهای پولیس موجود و قابل تائید است که از آن به گونه ی غیر تخنیکی تعبیراتی ارایه می شود که منجر به سوء فهم می گردد.

در اعلامیه آمدهد است که اجرای وظیفه به شکل خدمتی، رخصتی، مریضی، ترخیص، فرار از وظیفه، زخمی و شهید که به لحاظ تخنیکی از آن به عنوان ضایعات یاد می شود، بخشی از روند نظام امنیتی است که ارایه توضیحات در مورد مشکلات ناشی از این روند، نیازمند آشنایی با جزئیات تخنیکی است.

وزارت امور داخله، بررسی هایی را به هدف شناسایی کمبود های تشکیلاتی نیروهای پولیس انجام داده که نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که بحث موجودیت”پولیس خیالی” در میان این نیروها منتفی است.

در حال حاضر، نزدیک  به ۹۰ درصد معاشات پولیس از طریق بانک ها اجرا می شود و تلاش ها جریان دارد تا یک فیصدی ناچیزی که معاشات خود را از نزد معتمدین بدست می آورند، نیز شامل سیستم بانکی شده و مشکلات موجود در این زمینه نیز کاملا رفع گردد.

وزارت امور داخله، از هرگونه اظهار نظر و انتقاد سازنده و مستند در جهت بهبود وضع کمی و کیفی نیروهای پولیس استقبال می کند و تاکید دارد که نیروهای پولیس ملی با رشادت و جانبازی بی نظیر همه روزه مشغول قربانی دادن برای حفظ جان و مال مردم بوده و در این راستا از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی ورزند.