آغازکمپین مبارزه علیه مهاجرت های غیر منظم در کشور

وزارت کار وامور اجتماعی، شهداو معلولین، وزارت عودت مهاجرین، سازمان یونیسف، سازمان بین المللی مهارجرت وکمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان امروز کمپینی را علیه مهاجرت های غیر منظم وترافیک وقاچاق اطفال وجوانان در ۳۴ ولایت کور آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، نور واصل مهمند معین کار وامور اجتماعی وزارت کار وامور اجتماعی، شهدا ومعلولین قاچاق وترافیک انسان را تحت هر عنوانی خلاف ارزش های اسلامی تعریف کرده با کنوانسیون های بین المللی در تضاد میداند.

آقای واصل میگوید:« هدف ما از برگزاری کنفرانس تحت نام کمپین خطرات مهاجرت های خلاف اصول اطفال وجوانان، جلوگیری از مهاجرت های نا منظم وغیرقانونی اطفال وجوانان مییاشد».

به گفته وی افغانستان از جمله کشور های است که با مشکلات مهاجرت های نا منظم دست وپنجه نرم میکنند.

آمار های مختلف مهاجرت به سطح ملی وبین المللی:

بررسی های سازمان مهاجرت بین المللی IOM نشان میدهند که سالانه در حدود ۱۲.۵ میلیون انسان اعم از زن ومرد در سراسر جهان قاچاق وترافیک میشوند و از این طریق قاچاقبران انسان در حدود ۳۲ میلیون دالر بدست میاروند.

بربنیاد آمارهای UN سالانه در حدود ۱۵۰ هزار تن در جنوب آسیا ترافیک و قاچاق میشوند.

براساس تحقیقات یونسیف در سال ۲۰۱۰ به تعداد ۱۷۰۰ تن اطفال افغانستان که زیر سن ۱۸ سالگی قرار داشتند به مهاجرت های قانونی و غیر قانونی به کشور انگلستان پرداخته اند.

مهاجرت های نا منظم اطفال وجوانان افغانستان ازطریق پاکستان ویا ایران ترکیه یونان ایتالیا فرانسه به انگلستان و ناوری وسایر کشور های اروپایی صورت پذیرفته اند.

مهمند می افزاید که بررسی های مرکز محافظت اطفال نشان میدهد که از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۲ درحدود ۳۳۷ قضیه قضیه قاچاق واختطاف اطفال در ۱۷ ولایت کشور به ثبت رسیده اند که بطور کلی از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۲ مجموعا ۲۷۶۳ قضیه قاچاق توسط منابع مختلف در کشور ثبت وراجستر شده اند.

افغانستان درسال ۱۳۸۷ قانون مبارزه علیه قاچاق واختطاف انسان را در تدوین ودرجریده رسمی نشر ورسما نافذ اعلام کرد. با تنفیذ این قانون مقدار زیاد از مشکلات درحال کاهش اند.

آقای مهمند نقش دولت افغانستان، ارگان های بین المللی، مدنی، والیدین ورسانه های گروهی را در آگاهی از خطرات مهاجرت های نا منظم وغیر قانونی اطفال ونوجوانان ودر نهایت در جلوگیری از این پدیده موثر ومفید میخواند.

۵۰۰ هزار تن بیجاشده در کشور:

بررسی ها در وزارت عودت مهاجرین افغانستان نشان میدهند که از هر ۴ افغان یک تن در مهاجرت بسر میبرد به این ترتیب در حدود ۳ میلیون افغان در ۷۵ کشورجهان به حال مهاجرت وپناهندگی به سرمیبرند.

به گفته آقای عبدالصمد حامی معین وزارت عودت مهاجرین افغانستان تنها درگیر مهاجرت های برون مرزی نبوده که در حدود ۵۰۰ هزار تن دیگر درداخل کشور بدلیل جنگ و ناامنی بیجا شده اند و این رقم در حال افزایش است.

آقای حامی تصریح میکند:« شواهد نشان میدهند که ۷۰% از پناهنده گان افغان در پاکستان را افراد زیر سن ۱۸ سال تشکیل میدهند که در پاکستان متولد شده اند واین افراد نمیخواهند به دلیل مشکلات زیاد به افغانستان برگردند».

تحقیقات در ارگان های مختلف ملی وبین المللی نشان میدهند که افغان ها از کشورهای دوم یعنی کشورمیزبان نیز درحال مهاجرت به کشورهای سوم وچهارم نیز هستند. این تحقیقات نشاند میدهند که دراثر فشار های دولت ایران بر مهاجران وپناهنده گان افغان در سال ۲۰۱۲، مهاجرت دوم افغان ها به طرف ترکیه تا ۱۳۰۰% افزایش یافته ومهاجرت افغان ها در سایرکشور ۳۵% افزایش را نشان میدهد.

وزارت عودت مهاجرین ابرازنگرانی میکند که طی سال های اخیر قدرت جذب افغانستان برای عودت کننده به میزانی بالای کاهش یافته ورقم جذ به مراتب پایین تر از رقم زاد وولد در دیار مهاجرت است.

فایده های مهاجرت های خارج از کشور:

ارگان های فعال در مسایل مهاجرت وقاچاق انسان بصورت متفق باور دارند که مهاجرت های قانونی برای کشور مبدا وکشور مقصد عاری از مشکلات بوده مزیت های اقتصادی نیز در پی دارد.

بربنیاد بررسی های ارگان های مسول ملی ونبین المللی با اینکه خطرات ناشی از مهاجرت های غیر منظم برای مهاجران افغان به کشورهای منطقه ودور فوق العاده زیاد است ولی فرصت های وزمینه های معیشت برای افغان ها در داخل وجود ندارد ودولت نیز در جستجوی بهبود معیشت مردم نیست.

براساس گزارش صندق بین المللی انکشاف زراعت در سال ۲۰۰۷ به نقل از وزارت عودت مهاجران نشان میدهد که پولی که مهاجران افغان به خانواده های شان ارسال کرده اند در حدود ۲.۵ میلیارد دالر میشود که ۳۰% عاید ناخالص افغانستان را تشکیل میدهد.

به گزارش ملل متحد افغان های مقیم ایران سالانه در حدود ۵۰۰ میلیون دالر به افغانستان ارسال میکنند ودر حدود ۳۱% از خانواده های افغان توسط اقارب شان در کشور های ایران و پاکستان تمویل میشوند.

بر اساس بررسی های وزارت عودت مهاجرین یک سوم ۳/۱ مقام های دولتی افغانستان کسانی اند که در خارج از افغانستان تحصیل و زندگی کرده اند.

در همین حال بررسی های کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درافغانستان نشان میدهد که مهاجرت های غیر منظم وقاچاقی از افغانستان به ایران درحدود ۲۷۰ ملیون دالر برای افغانستان زیان مالی داشته واین رقم برای کشور مقصد یعنی ایران نیز صادق است  در حالیکه مهاجرت قانونی برای هردو کشور میتواند مفید واقع شود.

علل مهاجرت های غیر منظم:

سازمان یونیسف علل اساسی مهاجرت های غیر منظم اطفال وجوانان از افغانستان را بیکاری، فقر، قروض خانواده ها، عد آگاهی از مشکلات مهاجرت ومشکلات اجتماعی میداند.

این سازمان معتقید است که هرگاه خانواده ها واطفال وجوانان از خطرات ناشی از خطرات مهاجرت های غیر منظم اگاهی کامل داشته باشند به مهاجرت ها نمیپردازند.

مهاجرت درافغانستان طی ۴۰ سال اخیر درحال افزایش بوده وعلت اساسی مهاجرت ها جنگ ومشکلات اجتماعی، فقر وبیکاری بوده ومتاسفانه این پدیده در حال افزایش است.

گفتنی است که هم اکنون در سطح جهان درحدود ۲۱۴ میلیون انسان به گونه مهاجر به سرمیبرند اما در کشورهای غربی مهاجرت ها اختیاری بوده هیجگونه مشکلاتی را در پی ندارد ویا هم اگر در موارد اندک دارد به مراتب کمتر از مشکلات است در کشورهای روبه توسعه مردم با آن در گیر هستند.

این برنامه در حدود ۳۰۰ هزار دالر هزینه دارد که برای آگاهی دهی در ۳۴ ولایت از طریق رسانه ها ونشر برشورها وسایر راهکار ها دیگر به مصرف خواهد رسید.

مسولان تمام ارگان های ملی وبین المللی همسو با مسایل اطفال وجوانان آگاهی دهی برای تمام جوانان وخانواده های افغان، مهیا کردن فرصت ای شغلی وبیکاری ورسیده گی مشکلات اجتماعی جوانان را راه حل جلوگیری ویا کاهش این گونه مهاجرت های می پندارند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *