پس از 107 روز وظيفه رئيس جمهور ختم ميشود!

۱۶ دلو ۱۳۹۶

ماده شصت ويكم قانون اساسى:
“وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پايان مى يابد”.

از اينكه انتخابات در سال1393 انجام شد ؛بر بنياد اين ماده اول جوزاى سال 1397 ؛ سال پنجم بعد از انتخابات ميباشد وختم وظيفه رياست جمهورى .

نقض و زير پا كردن اين ماده قانون اساسى توسط رئيس جمهور پيشين وتيم همراهش دليل قانونى بر دوام كار رئيس جمهور كنونى شده نمى تواند.

بر گزار نشدن انتخابات رياست جمهورى، دوام كار غير قانونى مجلس نماينده گان نه تنها توجيه دوام كار رئيس جمهور بعد از اول جوزا شده نميتوانند بلكه هر كدام عذر بد تر از گناه ميباشند.

توجيه ” قانونى” كه شمارى از اعضاى مجلس نماينده گان بر دوام كار غير قانونى شان عنوان ميكنند موجوديت يك علامت كامه(،) در متن ماده هشتاد وسوم قانون اساسى است:
“دوره كار ولسى جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم(،) بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان ميرسد وشوراى جديد به كار آغاز مى نمايد.”

اگر آن علامت كامه(،)نبودى به طور قطع رئيس جمهور نميتوانست به دوام كار مجلس نماينده گان توافق كند.

تقلب هاى گسترده انتخابات سال1393، طرح وايجاد حكومت وحدت ملى توسط وزارت خارجه امريكا، عملى نشدن توافق نامه حكومت وحدت ملى، انتخاباتى عمل كردن دو تيم شريك حكومت،معكوس شدن وعده هاى انتخاباتى هردو تيم( گسترش نا آمنى وجنگ، گسترش فقر وبيكارى، گسترش فرار از وطن، تمركز قدرت، فساد ادارى ، نقض پيهم قانون اساسى وساير قوانين،گسترش حملات انتحارى وتروريستى به ويژه در پايتخت) و چندين عوامل، علل ونارسايى هاى ديگر به شكننده گى بقاى حكومت وحدت ملى افزوده است .

زمانيكه ضعف و ناكارايى كميسيون انتخابات وبرگذار نشدن انتخابات پارلمانى ورياست جمهورى توسط آن كميسيون ازطريق رسانه ها اعلان ميگردد؛ شك وگمان ها را بر دوام غير قانونى كار رئيس جمهور براى مدت زمان نامعلوم بيش تر ميسازد.

به نظر من كه شاگرد حقوق استم تنها راه نجات كشور و مردم از آينده مبهم ؛ بر گزارى انتخابات رياست جمهورى مطابق قانون اساسى ميباشد نه جرگه عنعنوى،حكومت مؤقت، دوام كار غير قانونى رئيس جمهور وساير گزينه ها.

مولانا محمد عبدالله

افغانستان

ریاست جمهوری

قانون اساسی

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.