نابینانان قشر محروم در جامعه کنونی افغانستان

از روزبین المللی نابینایان با تمام نگرانی ها از وضعیت کلی نابینایان و انتقادات بی شمار از عدم توجه مسئولین حکومتی به این قشر جامعه در کابل تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این محفل بزرگداشت که به همت موسسه نابینایان رهیاب وحمایت مالی کمیسیون حقوق مستقل بشرافغانستان دایر شده بود مسئولین مربوطه شمار نابینایان افغانستان در حدود ۴۰۰۰ تن خواندند.

احمد ضیا لنگری عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتقاد میکند که شرایط زندگی برای تمام افراد دارای معلولیت بخصوص برای افراد نابینا در افغانستان بسیار ناگوار است.

 وی انتقاد میکند که حکومت افغانستان کنوانسیون افراد دارای معلولیت را امضا وبه آن محلق شده است ولی هیج کاری برای این قشر آسیب پذیر جامعه انجام نداده است.

وی عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات صحی، تحصیلی وسایر نیاز های اجتماعی واقتصادی را مشکلات جدی برای افراد دارای معلولیت میخواند.

لنگری میگوید« شمار زیاد از زنان نیز دارای معلولیت هستند، این خانم ها نظر به مردان مشکلات مضاعف دارند، نظر به کنوانسیون وظیفه دولت، جامعه مدنی ومردم است که آنها را به دسترسی حقوق اساسی شان حمایت وکمک نمایند».

آقای لنگری دولت افغانستان را مجبور ومکلف به حمایت از افراد دارای معلولیت خوانده می افزاید که دولت باید زمینه های حمایت از افراد دارای معلولیت را فراهم سازد.

وی آگاهی دهی در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت را مسولیت دولت ومردم خوانده آنرا در بهبود زنده گی افراد معلول موثر ومفید میداند.

بنفشه یعقوبی رییس موسسه نابینایان رهیاب میگوید که موسسه رهیاب همیشه فعال بوده پس از این نیز فعال خواهد بود. خانم یعقوبی که خود نابینا است از وزارت تحصیلات عالی شکایت دارد که تاکنون فرصت های تحصیلی معیاری را برای افراد دارای معلولیت فراهم نساخته است.

وی می افزاید« آرزومندم روزی فرا برسد که وزارت تحصیلات عالی فرصت های تحصیلی برای افراد نابینا فراهم سازد، زیرا این افراد نظر به سایر افراد دارای معلولیت مشکلات بیشتری دارند».

گفتنی است که در سطح افغانستان فقط سه مکتب مسلکی واختصاصی نابینایی فعال اند درحالیکه نیاز این افراد چند برابر بیشتر توصیف میشود.

علاوه براین افراد دارای ناشنوایی نیز درافغانستان رقم درشتی دارند که آنها نیز نیاز به مکتب های مسلکی واختصاصی ساین لنگویچ یا زبان علایم واشاره دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *