109کارمند وزارت خارجه از یک دوره آموزشی فارغ شدند

۱۶ دلو ۱۳۹۲

در بیستمین دوره ای از آموزش های دیپلوماسی در انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه افغانستان، 109 نفر از کارمند این وزارت بعد از نه ماه آموزش فارغ شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کارمندان روز چهارشنبه (16دلو) با حضور ضرار احمئ عثمانی وزیر امورخارجه کشور سند فراغت گرفتند.

داکتر محب سپین غر رییس انستیتوت دیپلوماسی وزارت امورخارجه کشور نصاب تحصیلی این دوره آموزشی را در بخش سیاست مطابق نیاز های سیاسی کارمندان وزارت خارجه وبخش های سیاسی دولت افغانستان تعریف کرد.

وی گفت: انستیتوت دیپلوماسی برای اولین بار با دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کابل زمینه ماستری را نیز برای دانشجویان بخش سیاست وروابط بین المللی راه اندازی کرده است.

آقای سپین غر افزود که درسال جاری خورشیدی 220 تن از دیپلوماتان وکارمندان وزارت خارجه افغانستان جهت فرگیری دوره های اموزشی کوتاه مدت ودراز مدت به کشورهای بیرون فرستاده شده اند.

آقای ضرار احمد عثمانی وزیر خارجه افغانستان آموزش مهارت های سیاسی به شمول زبان های خارجی را برای دیپلوماتان جوان وکارمندان وزارت خارجه یک ضرورت امروزی افغانستان خواند.

وی گفت« شایسه سالاری در وزارت خارجه از اولویت های کاری من است، من تاکید میکنم که در تقرری به نمایندگی های سیاسی افغانستان وجنرال قونسلی های کشور داشتن سند فراغت از کورس سیاسی وتسلط به یکی از زبان های بین المللی ضروری میباشد.»

آقای عثمانی فراگیری مهارت های سیاسی وتسلط به زبان های بین المللی برای کارمندان وزارت خارجه افغاستان وبرخی از کارمندان سایر وزارت خانه های افغانستان مهم خوانده از تطبیق برنامه های آموزشی در وزارت خارجه دراین راستا اعلام حمایت کرد.

به گفته داکتر محب سپین غر رییس انستیتوت مطالعات دیپلوماسی وزارت خارجه در سال روان 60 تن در زبان انگلیسی، 15 نفر به زبان عربی، 15 تن به زبان فرانسوی و10 تن دیگر به زبان آلمان به مطالعات دیپلوماتیک مصروف اند.

مسولان وزارت امور خارجه میگویند که نهاد های فرهنگی وسیاسی آلمان بیشترین همکاری با این کورس را داشته در سال آینده خورشیدی قرار است 6 تن از پروفیسران علوم سیاسی آلمان برای آغاز برنامه ماستری در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کابل، به دعوت وزارت خارجه به کابل بیایند.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

109 کارمند

آموزش

افغانسنان

خارجه

خارجی

دانشگاه

سیاسی

فراغت

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.