یک عضو جدید دادگاه عالی کشور مراسم تحلیف را به جا آورد

احدیعبدالحسیب احدی عضو جدید دادگاه عالی “ستر محکمه” در حضور “محمد اشرف غنی” رئیس جمهور افغانستان مراسم تحلیف خویش را بجا آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این مراسم که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد و در آن قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی و اعضای شورای عالی ستر محکمه نیز حضور داشتند.

رئیس جمهور غنی گفت، خوشحال هستم که عضو دیگری ستر محکمه از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد اخذ کرد.

رئیس جمهور کشور از قاضی القضات و اعضای شورای عالی ستر محکمه بخاطر انجام امور محوله شان جهت آوردن تغییرات مثبت در آن نهاد و در مجموع قوه قضائیه افغانستان ابراز قدرانی نمود.

رئیس جمهور غنی گفت، مردم می خواهند که از عملکرد های ستر محکمه با خبر باشند و از تغییرات مثبت در آن نهاد آگاهی پیدا کنند، خوب خواهد بود تا قوه قضائیهء کشور مردم  را از این تغییرات مطلع سازد.

رئیس جمهور غنی تأکید کرد که هیچ نوع مداخله در امور قضا از سوی مقامات دولتی و غیر دولتی قابل قبول نمی باشد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت، من متعهد بر اصل عدالت و استقلال قضا در فیصله های شان می باشم و باید تمام دولت پیرو این خط مشی باشند.