یکتن به اتهام اختطاف یک بانو و کودک سه ساله بازداشت شد

۷ جدی ۱۳۹۴

torیک اختطاف چی که قصد ربودن یک بانو و دختر سه ساله اش در شهر کابل را داشت، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منسوبین ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله این فرد را از ساحه پلچرخی بازداشت کرده اند.

این فرد به نام المر، یک بانو به نام فریبا و دخترسه ساله اش را از ساحه قلعه نجارها ناحیه یازدهم شهر کابل اختطاف نموده و از فامیل وی خواهان پنجاه هزار دالر شده بود.

خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله نگاشته است که فرد اختطافچی بعد از گزارشهای کشفی از ساحه پلچرخی گرفتار و به جرم خود اعتراف کرده است.

گفتنی است که بانوی یادشده و دختر خورد سالش جهت تحقیقات بیشتر به خانه امن فرستاده شده و قضیه تحت تعقیب و بررسی بیشتر قرار دارد.

خبرنامه در مورد تاریخ دقیق بازداشت این فرد معلومات ارائه نکرده است؛ اما امروز (۷جدی) به نشر رسیده است.

اختطاف،

امنیت،

بازداشت،

بانو،

پلچرخی

تروریزم،

دختر ،

کابل،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed