کمک 482.3 میلیون دالری بانک جهانی به دولت افغانستان

۲۱ سرطان ۱۳۹۶

رئیس نمایندگی بانک جهانی در افغانستان یک تفاهمنامه کمک بلاعوض به ارزش مجموعی ۴۸۲.۳ میلیون دالر امریکایی با وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در کابل امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تفاهمنامه کمکی بانک جهانی امروز ۲۱ سرطان میان “اکلیل حکمیی” وزیر مالیه افغانستان و “شبهام چودری” رئیس بانک جهانی در کابل به امضارسید.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور در جریان امضای این تفاهمنامه کمکی، این کمک تجدید تعهد مشترک ما برای حل مشکلات اقتصادی و انکشافی در افغانستان می باشد.

آقای حکیمی افزود که کمک جدید بلاعوض 482.3 میلیون دالری بانک جهانی در بخش های حکومت داری خوب، کاریابی، رشد اقتصادی، کاهش فقر، ارائه خدمات، بهتر شدن شرایط زندگی مردم در مرکز، قراء و قصبات، با در نظرداشت شفافیت و مؤثریت کامل از طریق بودجۀ ملی بمصرف خواهد رسید.

482 میلیون دالر کمک

بانک جهانی

بلاعوض

روستا ها و قضبات

فقر اقتصادی

کابل

کمک

وزیر مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.