کمک ۱۲۸ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

مالیهوزارت مالیه و بانک جهانی، تفاهم نامه کمک بلاعوض به مبلغ ۱۲۸ میلیون دالر را در بخش های توسعه تنظیم آب و بازسازی بند برق آبی نغلو به امضا رساند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تفاهم نامه امروز (۴دلو) بین “اکلیل حکیمی”، وزیر مالیه و “باب سام”، رئیس بانک جهانی در کابل به امضا رسید.

وزیر مالیه بعد از امضای این تفاهم نامه اظهار داشت که این مبلغ، در دو بخش تداوم و پیشرفت کار پروژه تنظیم آب در مزرعه و بازسازی برق آبی نغلو به مصرف خواهد رسید.

حکیمی گفت که این کمک بلاعوض بوده و از مجموع آن، ۴۵ میلیون دالر برای تداوم و پیشرفت کار پروژۀ تنظیم آب در مزارع و مبلغ ۸۳ میلیون دالر در زمینه بازسازی برق آبی نغلو اختصاص داده شده است.

به گفته وی، هر دو پروژه موقف دولت افغانستان را در قبال استفاده مؤثر از منابع آبی و بهره گیری از آن برای رشد اقتصادی و اجتماعی روشن می سازد.

بر اساس اظهارات منبع، این پروژه ها همچنان باعث بهبود سیستم آبیاری، بهبود دسترسی به برق، افزایش ایجاد شغل بخصوص در بخش زراعت در مناطق روستایی می گردد.

گفتنی است که مسوولیت کلی تطبیق پروژه بازسازی برق آبی نغلو بر عهده وزارت انرژی و آب و افغانستان برشنا بوده و وزارت زراعت نیز در راستای تطبیق پروژه تنظیم آب در مزرعه، مسئولیت خواهد داشت.

Author

About Author