چهار قرارداد بزرگ اقتصادی منظور گردید

downloadکمیسیون تدارکات ملی در نشستی به ریاست رئیس جمهور، چهار قرارداد تازه را به ارزش بیش از دو میلیارد افغانی منظور کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمیسیون شام روز گذشته جلسه‌یی را با ریاست محمد اشرف غنی غنی رییس جمهور کشور، برگزار کرد و به این قراردادها اجازه فعالیت داد.

در این جلسه که به تعداد ۱۳ قرارداد مربوط وزارت انرژی و آب، مالیه، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، امور خارجه، مبارزه علیه مواد مخدر، شاروالی کابل و برشنا شرکت را مورد بحث و بررسی قرار داد.

کمیسیون تدارکات ملی پس از بررسی، از جملهء قرارداد های مذکور، چهار قرارداد مربوط به شاروالی کابل، وزارت فواید عامه، صحت عامه و برشنا شرکت را به ارزش مجموعی دو میلیارد و چهارصدو چهارده میلیون افغانی، منظور نمود.

در جلسه، پیشنهاد تعدیل پنج قرارداد نیز مورد تائید قرار گرفت و اما یک قرارداد رد، سه قرارداد دیگر بخاطر رفع مشکلات تخنیکی آنها اعاده و یک قراداد به جلسه بعدی محول گردید.

همچنان در جلسه، احداث بخش دوم سرک های فرعی ناحیه هشتم شهر کابل و احداث سرک گرشک ولایت هلمند، شامل آن می باشد.

گفتنی است که تا اکنون کمیسیون تدارکات ملی طی هژده جلسهء خویش به تعداد ۲۵۰ قرارداد را به ارزش مجموعی ۴۳.۷ میلیارد افغانی منظور نموده است.

Author

About Author