پیش نویس گزارش کنوانسیون منع شکنجه به امضا رسید

امضاء پیش نویس گزارش کنوانسیون منع شکنجهپیش نویس گزارش کنوانسیون منع شکنجه توسط اعضای کمیته رهبری، کمیته کاری و تخنیکی و کمیته همآهنگی در وزارت امور خارجه کشور در کابل به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این پیش نویس امروز شنبه (۳۰ عقرب) توسط حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه با اشتراک کنندگان اعضا و مقامات عالی رتبه دوایر دولتی به امضارسید.

کنوانسیون منع شکنجه به تاریخ ۴ فبروری ۱۹۸۵م به امضای دول عضو رسیده  و دولت افغانستان به تاریخ ۱۰ اپریل ۱۹۸۷م به آن ملحق گردیده است.

کشور های دول متعهد و مکلف اند تا گزارش مقدماتی را تا یک سال و گزارش های دوره یی را هر ۴ سال بعد تهیه و به کمیته کنوانسیون منع شکنجه ارایه نماید.

دولت افغانستان آخرین گزارش مقدماتی خویش را به کنوانسیون منع شکنجه به تاریخ ۲۱ جنوری سال ۲۰۱۱ میلادی ارایه نموده است.

گزارش یادشده با برگزاری کنفرانس ملی با اشتراک مقامات عالیرتبه از نهادهای دولتی و غیر دولتی به تاریخ ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۱۳ رسمًا آغاز گردید.

روند تهیه گزارش دولت افغانستان بر اساس میکانیزم بین الوزراتی با تشکیل کمیته رهبری، کمیته کاری تخنیکی و کمیته همآهنگی به پیش برده شده است.

این گزارش بعد از تصویب از جانب کمیته رهبری، به سازمان ملل متحد ارسال می گردد .

Author