وعده کمک ۳۰۰ هزار افغانی رئیس جمهور به بانوان ورزشکار

غنی ورزشیمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار بانوان مدال آور کشور از دوازدهمین دوره مسابقات ورزشی جنوب آسیا، به آنان وعده کمک ۳۰۰ هزار افغانی از مال شخصی خود داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی با بانوان ورزشکار با حضور «بی بی گل» بانوی اول کشور در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.

در این دیدار «روبینا جلالی» معاون کمیته ملی المپیک به نمایندگی از دیگران صحبت نمود و مشکلات و پیشنهادات ورزشکاران بانوان را به رئیس جمهورغنی مطرح کرد.

با این حال رئیس جمهور غنی گفت: افتخار می نمایم که بانوان کشور نام، بیرق و عزت افغانستان را در مسابقات ورزشی جنوب آسیا بلند کردند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که از پول شخصی خویش مبلغ سه صد هزار افغانی را به بانوان ورزشکار مساعدت می کنم و در زمینه حل سایر مشکلات آنان ادارات مربوطه اجراات مقتضی خواهند کرد.

آقای غنی از خانواده های بانوان ورزشکار تشکری کرد که آنانرا با فرهنگ اسلامی و ملی مورد تشویق قرار میدهند و ابراز امیداوری نمود که در مسابقات دیگر نیز بدرخشند و موفقیت های بیشتر را نصیب شوند.

در اخیر این دیدار رئیس جمهور غنی تقدیر نامه ها را به سمیه غلامی مدال آور طلا و سه تن دیگری از بانوان مدال آور مسابقات جنوب آسیا، اهدا کرد.