واکنش ها و خواست ها بعد از افشای 5 هزار کشته درکشور

۷ میزان ۱۳۹۲

اخیرا لیست 5000 نفری از قربانیان سال 1358 توسط حکومت شاهی هالند افشا گردید، این افراد که دررژیم کمونیستی وقت در دوره های زمامداری تره کی وامین به قتل رسیدند، واکنش های وسیع وگسترده ای را درمحافل مختلف درافغانستان سبب گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گروه هم آهنگی عدالت انتقالی امروز در نشست خبری درکابل خواهان بررسی قتل عام سه دوره کمونیستی، جنگ های داخلی مجاهدین ودوره امارت طالبان شده از حکومت افغانستان خواست که منشور مصالحه ملی هرچه زدوتر ملغا اعلام گردد.

همچنان گروه هم آهنگی عدالت انتقالی رها سازی طالبان از زندان های افغانستان ورها سازی سران طالبان از زندان های پاکستان را جنایتی، برجنایت های طالبان تعریف کرده علیه حکومت افغانستان انتقاد میکند که کسانیکه از زندان ها رها میشوند دوباره به صفوف طالبان پیوسته به کشتار بی رحمانه مردم ملکی میپردازند.

این سازمان که اعلامیه را دراین خصوص منتشر ساخت در قسمت از اعلامیه آمده است« دولت در شناسایی گورهای دسته جمعی اقدام جدی کند و آمار گیری از مفقود الاثران، کشته شده گان ومعلولان از سال 1357 تا حال را روی دست گیرد وعاملان این جنایت ها را شناسایی نماید».

این گروه در اعلامیه اش خواهان قانون رسیده گی به جنایت های جنگی ومحکمه خاص برای پیگرد جنایت های جنگی ونسل کشی های رژیم های مختلف سیاسی درافغانستان شده است.

عبدالرحیم جامی عضو گروه هم آهنگی عدالت انتقالی حکومت را به بی توجهی به قربانیان جنگ متهم کرده میگوید که پلیگون پلچرخی که اکنون محل تمرینات نظامی اردو است مملو از گورهای دسته جمعی است باید این محل بدسترس بازمانده گان قربانیان قرار گیرد وتمام گروهای دسته جمعی به طور ماهرانه مورد تحقیق قرار گرفته افراد شناسایی گردد.

وی انتقاد میکند« برخی گورها دسته جمعی به شکل تصادفی کشف شدند ولی به شکل غیر فنی وبدور از کرامت انسانی توسط اسکواتورهای تخریب شدند وهیجگونه بررسی در مورد صورت نگرفت».

معین جوهری یکی از بازمانده های قربانیان نیز خواهان تامین عدالت ومحاکمه جنایت کاران جنگی شده میگوید که این 5000 نفر بخشی کوچکی از صدها هزار نفری بودند که توسط رژیم های مختلف به قتل رسیدند.

وی می افزاید« زمانی که من صنف هفتم مکتب بودم توسط رژیم کمونیستی وقت از دست دادم که تا کنون اثری در دست من نرسیده ووقتی لیست را خواندم متاسفانه اسم پدرم را نیافتم».

در همین حال ساعت 5:00 بعداز ظهرامروز یکشنبه 7 میزان محفل شمع افروزی برای یاد بود از قربانیان توسط بازمانده گان قربانیان ونهاد های مدنی درمحوطه قصر دارالامان برگزارمیشود وهمچنان فردا به تاریخ 8 میزان محفل فاتحه خوانی عمومی توسط دولت نیز برگزار میشود.

5 هزار

کشته

گروه انتقالی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.