هیچ فردی حق مداخله در دادگاه ها را ندارد

۱ جدی ۱۳۹۴

Ashraf Ghaniرئیس جمهور به تمام قاضیان کشور وعده سپرد که تمام فیصله های آنها مورد تائید بوده و هیچ فردی اجازه مداخله در این فیصله ها را ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور شام دیروز (دوشنبه ۳۰قوس) با اعضای تازه مقرر شده در قوه قضاییه دیدار کرد.

رئیس جمهور به این قضات گفت که تطبیق عدالت بدون استثنی در سیستم عدلی و قضایی کشور یک اصل است و مردم می خواهند در یک نظام عادل زنده گی کنند که دروازه آن را دادگاه ها تشکیل میدهد.

به گفته غنی، جامعه تشنه عدالت است و هر قدر عدالت بیشتر، اصولی تر، اساسی تر و مورد اعتماد قاطبه ملت باشد؛ ضرورت به استفاده از قوه کمتر می شود.

بر اساس اظهارات رئیس جمهور، عدالت تار و پود زنده گی انسان و نظام را تشکیل میدهد و سرمایه ای است که برخلاف پول هر قدر استعمال گردد، بیشتر می شود و اگر استفاده نشود، فساد ایجاد می شود.

رئیس جمهور بر حاکمیت قانون در کشور تاکید کرده گفت که در فیصله های دادگاه ها هیچ فردی اجازه دخالت ندارد و اگر مقامی در این فیصله ها و یا امور دادگاه ها مداخله کرده و یا از نام رئیس جمهور سوءاستفاده می کند، فوراً باید بازداشت شود.

در عین حال، آقای غنی با اشاره به تامین امنیت قضات گفت که به وزارت امور داخله هدایت داده شده که قطعه محافظت قضات را به دادگاه عالی بسپارد.

رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد که بخاطر ارتقای ظرفیت قضات از تمام امکانات استفاده صورت خواهد گرفت و استخدام با رعایت شرایط قانون و ضوابط بر روابط باید صورت گیرد.

همچنین وی به هماهنگ شدن دادگاه ها با دادستانی کل تاکید کرده و اظهار داشت که دادستانی نیز باید به صورت بینادی، اصلاحات خود را آغاز کند.

گفتنی است که اعضای باقی مانده دادگاه عالی، چندی پیش از مجلس نماینده گان رای اعتماد گرفته بودند.

دادگاه ها،

ضوابط،

غنی،

مداخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed