هشدار وزارت امورخارجه نسبت به ادامه حملات راکتی پاکستان

وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ از ﺗﺪاوم ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از آن ﺳﻮی ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ در ﺷﺮق کشور، ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ به پاکستان اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور خارجه با نشر بیاینه ای اعلام کرد که این وزارت نسبت ﺑﻪ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ روزﮔﺬﺷﺘﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ داﻧﮕﺎم، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺎن، ﺧﺎره، ﮔﻮرﯾﮕﺎ، وﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﮔﺎن و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺷﯿﮕﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺮ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﯿﺮﺧﯿﻞ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻟﻌﻞ ﭘﻮر وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ اعتراض خود را اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است که ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﺎدت ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﻣﻠﮑﯽ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﺑﺎل ﻃﯿﺎره ﺟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﯽ ﺗﺎﻧﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وزارت امورخارجه تاکی کرده که این ﺣﻤﻼت را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﯽ، اﻧﺰﺟﺎر و اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم، ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

براساس بیانیه، اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻮازﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﻮده و ﺑﺮ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن دوﮐﺸﻮر ﺻﺪﻣﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد.

وزارت امورخارجه افغاسنتان خاطرنشان کرده که در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﯾﯽ و راﮐﺘﯽ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯽ از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﻗﺮاردارﻧﺪ، ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و روﺣﯿﮥ واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ در اذﻫﺎن ﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺪاً از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن خواسته است  ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻓﻮری اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﻗﺪام ﺟﺪی وﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *