هشدار وزارت امورخارجه نسبت به ادامه حملات راکتی پاکستان

۱۷ جوزا ۱۳۹۳

وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ از ﺗﺪاوم ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از آن ﺳﻮي ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ در ﺷﺮق کشور، ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ به پاکستان اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور خارجه با نشر بیاینه ای اعلام کرد که این وزارت نسبت ﺑﻪ ﺣﻤﻼت راﮐﺘﯽ روزﮔﺬﺷﺘﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ داﻧﮕﺎم، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﺎن، ﺧﺎره، ﮔﻮرﯾﮕﺎ، وﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﮔﺎن و وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﺷﯿﮕﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺮ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﯿﺮﺧﯿﻞ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻟﻌﻞ ﭘﻮر وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ دﯾﻮرﻧﺪ اعتراض خود را اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است که ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﺎدت ﯾﮏ ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﻣﻠﮑﯽ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﻧﻘﺾ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﺑﺎل ﻃﯿﺎرة ﺟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﯽ ﺗﺎﻧﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻋﻠﯿﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

وزارت امورخارجه تاکی کرده که این ﺣﻤﻼت را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﮕﺮاﻧﯽ، اﻧﺰﺟﺎر و اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم، ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

براساس بیانیه، اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻮازﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﻮده و ﺑﺮ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن دوﮐﺸﻮر ﺻﺪﻣﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد.

وزارت امورخارجه افغاسنتان خاطرنشان کرده که در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﯾﯽ و راﮐﺘﯽ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯽ از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﻗﺮاردارﻧﺪ، ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻨﺪي ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و روﺣﯿﮥ واﮐﻨﺶ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ در اذﻫﺎن ﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺪاً از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن خواسته است  ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻓﻮري اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﻗﺪام ﺟﺪي وﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ادامه

افانشتان

پاکستان

خارجه گ

راکت

هشدار

واکنش

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.