نمایندگان مردم که در کمیته مختلط شورای ملی غیر حاضر بودند؛ بالای هویت مردم معامله کرده اند

۳۰ قوس ۱۳۹۶

اشتراک نکردن 4عضو پارلمان در کمیتۀ مختلط به منظور نهایی کردن فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس واکنش‌های را در مجلس نمایندگان برانگیخت.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس پارلمان افغانستان دیروز، چهارشنبه ۲۹( قوس)، در جلسه‌ی عمومی گفت که او به عضوهای کمیته‌ی مختلط تذکر داده بود که اشتراک کنند، ولی چهار تن آنان اشتراک نکردند و “حتا به یکی از آنان از آدرسی زنگ زده شد که اشتراک نکند”.

ابراهیمی افزود: “شما (عضوهای غیرحاضر کمیته‌ی مختلط) رای گرفته‌ بودید. باید مردانه اشتراک می‌کردید و دلیل‌های خود را می‌گفتید. با اشتراک نکردن حقی که قومی داشت به آن خیانت کردید و از موقف پارلمان دفاع نکردید”.

عبدالقیوم سجادی، ناجیه ایماق، میرداد نجرابی، عبدالودود پیمان کسانی بود که با فرمان تقنینی رییس جمهور مخالف بودند و در کمیتۀ مختلط شورای ملی اشتراک نکردند.

نجرابی هیات اداری مجلس نمایندگان را به دخالت در کار کمیته مختلط متهم کرد.

به نقل از تلوزیون (1) فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان گفت: “ثبوت دارم که از آدرس هیات اداری، کمیته‌ی مختلط خلاف قانون اساسی مدیریت شد. در هر جلسه‌ی مختلط باید نصاب تکمیل باشد”.

اما برخی از قانونگذاران از چهار عضو غیرحاضر انتقاد شدید دارند.

فکور بهشتی، عضو مجلس نمایندگان گفت: “شما هشت نفر معرفی کردید. چهار نفر شرکت کردند و چهار نفر نکردند، اگر در افغانستان بودند و شرکت نکردند، معامله کرده‌اند”.

نذیر احمد حنفی، عضو مجلس نمایندگان: “دستکم از سوی مجلس نمایندگان باید پنج نفر می‌بودند تا نصاب تکمیل می‌شد. در موردهایی شده است که نصاب ما یا مجلس سنا تکمیل نبوده و جلسه به روز بعدی تعلیق شده است”.

کمیته‌ی مختلط شورای ملی با اکثریت رای فرمان رییس جمهور در پیوند به درج واژه‌های ملت، ملیت و دین در شناسنامه های برقی را به روز دوشنه هفته‌ی جاری تایید کرد.

این در حالیست که چند سال می‌شود قانون ثبت احوال نفس از سر میز رییس جمهور به میز پارلمان میاید و از میز پارلمان به میز رییس جمهور میرود.

افغان

پارلمان

فرمان

هویت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.