نشست بورد بین المللی هماهنگی باپولیس ملی کشور درکابل

۱۶ عقرب ۱۳۹۲

نشست بورد بین المللی هماهنگی پولیس ملی افغانستان در مقروزارت امور داخله کشور در کابل  برگزار شد و روی برنامه های انکشافی پولیس ملی افغانستان بحث صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست که به اشتراک نماینده گان کشورهای کمک کننده به ویژه یان کوبش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان برگزار شده بود، محمد عمر داوود زی وزیر امور داخله کشوراز دستاوردهای دوازده سال گذشته این وزارت، در راستایی تقویت، تجهیز، آموزش، آفزایش و نیرومند شدن پولیس ملی یاد آوری نمود.

وزیر امور داخله، ضمن قدردانی و ستایش از کمک های کشورهای کمک کننده برای پولیس ملی افغانستان گفت؛ اکنون رهبری وزارت امور داخله، برنامه های وسیع را به منظور بهبود وضعیت امنیتی، تامین ثبات دایمی و انکشاف دوامدار پولیس ملی  روی دست گرفته است که  گام های عملی آن تا کنون موفقانه به پیش می رود.

وزیر امور داخله اظهار داشت؛ که  نیروهای پولیس ملی از ظرفیت های قابل ملاحظه ی برخوردار هستند و این نیروها در کنار سایر نیروهای امنیتی توانسته اند چهار مرحله انتقال مسوولیت های امنیتی را از نیروهای بین المللی به گونه ی پیروزمندانه عملی نمایند.

وزیر امور داخله، همچنان، در بخش دیگر از سخنانش، بر نقش موثر کشورهای کمک کننده برای پولیس ملی افغانستان یاد آوری نموده بر هماهنگی هرچه بیشتر این کشورها،و افزایش حمایت آنان از پولیس ملی افغانستان بر اساس نیازمندی نیروهای پولیس ملی تاکید کرد.

وزیر امور داخله گفت؛ مبارزه با گونه های فساد، تامین امنیت مراحل مختلف انتخابات،بهبود وضعیت امنیتی، چگونگی حمایت از برنامه های صلح حکومت، عملی شدن کامل برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی، چگونگی جلب کمک های بین المللی برای رفع نیازمندی های پولیس ملی، تقرر و تقویت ظرفیت های استراتیژیک در سطح رهبری پولیس ملی و تقویت هماهنگی هرچه بیشتر میان نیروهای سه گانه امنیتیکشور در صدر برنامه های دراز مدت،میان مدت و کوتا مدت وزارت امور داخله قرار دارد.

محمد عمر داوودزی وزیر امور داخله نیز در اخیر سخنانش خواستار عضویت کشورهای اسلامی همانند، مصر، ترکیه و اندونزیا در بورد بین المللی هماهنگی پولیس ملی افغانستان شد و نقش این کشور ها را در آموزش پولیس زن افغانستان بسیار مهم و ارزنده خواند

در این نشست خواست کشور فلند و برنامه پولیس آلمان برای عضویت در بورد بین المللی هماهنگی پولیس ملی افغانستان مورد تایید اعضای این بورد قرار گرفت.

در پایان این نشست، نماینده گان اتحادیه اروپا، ایسف و ناتو در افغانستان، همچنان بر تدوام کمک های دراز مدت کشورهای شان برای پولیس ملی افغانستان در بخش های آموزش، مشوره دهی و همکاری با این نیروها، در دهه تحول یا بعد از سال 2014 تعهد کرده بر اهمیت اولویت های وزیر امور داخله تاکید کردند وشناسایی نیازمندی های پولیس ملی را از سوی این وزارت قدردانی نمودند

بینالمللی

پولیس

داخله

داوودزی

ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.