مهر تایید سناتوران بر طرح بودجه ۱۳۹۵

sinaاکثریت سناتوران، بر سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ مهر تایید زدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سند بودجه سال آینده، روز گذشته به مجلس سنا ارائه شده و سناتوران نگرانیهایشان را بازگو کرده بودند.

در همین رابطه انارکلی هنریار رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سنا اظهار داشت که سناتوران پیشنهادهایشان در مورد درج پروژه های مورد نظر در بودجه ملی را ترتیب داده اند؛ اما بنابر صلاحیتها؛ مجلس سنا تنها می تواند نظریات خود را در مورد درج پروژه ها در بودجه ارایه کند و کدام صلاحیت الزامی در این خصوص ندارد.

پس از ارایه گزارش کمیسیون اقتصاد ملی؛ سند بودجه به رای گیری گذاشته شد.

در این رایگانی علنی؛ تنها دو رای مخالف داده شد و به این ترتیب، سند بودجه ملی ۱۳۹۵ مورد تایید سناتوران قرار گرفت.

بعد از رایگیری، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا اظهار داشت که سند بودجه ملی همراه با نظریات پیشنهادی سناتوران، جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده می شود.

گفتنی است که بودجه ملی سال آینده خورشیدی به مبلغ ۴۶۱.۸۳۴ میلیارد افغانی است که در حدود ۱۹ میلیارد افغانی کسر در آن پیش بینی شده است.

در این بودجه، امنیت با ۴۰ درصد؛ بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده و ۲۰ درصد بودجه به زیربنا، ۱۳ درصد به معارف، ۷درصد به زراعت و انکشاف دهات و ۶ درصد دیگر هم به بخش صحت تعلق گرفته است.

گفتنی است که سند بودجه سال مالی ۱۳۹۵ در حدود شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد و فردا مجلس نمایندگان می تواند بالای آن بحث و گفتگو کند.