مقام های امنیتی بار دیگر در مجلس نماینده گان

9c2fe6cb8c357cf6d57c8926869c1003_XLنماینده گان بار دیگر وزیر امور داخله و سرپرستان وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی را به خاطر مسایل امنیتی و استراتیژی امنیتی کشور، برای استجواب به مجلس فراخواندند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نورالحق علومی، محمد معصوم استانکزی و مسعود اندرابی امروز (۱۹جدی) به نشست عمومی مجلس حاضر شدند.

هیئت اداری مجلس نماینده گان اظهار داشت که این افراد برای بررسی مسایل امنیتی و استراتیژی مشخص امنیتی کشور به مجلس فراخوانده شده اند.

این در حالی است که در حال حاضر امنیت کشور رضایت بخش نبوده و کابل به عنوان پایتخت کشور در هفته گذشته شاهد چندین حمله انتحاری بوده و در شب قهرمانی تیم ملی کرکت نیز شلیک های شادیانه ای صورت گرفت که رعب و وحشت را برای مردم به ارمغان آورده بود.