محمد همایون خیری رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت شد

ارگ افغانستان ۰۰۱محمد اشرف غنی،  رئیس جمهور با صدور فرمان محمد همایون خیری را به حیث رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به تأسی از حکم فقره ١٣ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان،  محمد همایون خیری در بست خارج رتبه، به حیث رییس عمومی تربیت بدنی وسپورت تعیین شده است.
رئیس جمهور از خداوند متعال توفیقات مزید برای آقای خیری  در اجرای وظایف محوله شان استدعا کرده است.

Author

About Author