مجلس نماینده گان موفق به معرفی اعضای کمیته مختلط نشد

مجلس نماینده گان به دنبال مشکلات عمده که از ناحیه عدم نصاب دچار بود، امروز به دلیل اختلاف نظرات زیاد، موفق به معرفی اعضای کمیته مختلط نشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجلس نماینده گان در نشست امروز (۲۳سرطان) موفق نشد تا ده عضو این مجلس برای کمیته مختلط رسیده گی به فرمان تفنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات را تعیین کند.

parliament

در ابتدای این نشست ده عضو به شمول کمال ناصر اصولی، آصفه شاداب، فوزیه کوفی، قاضی نذیر احمد حنفی، هیلی ارشاد، صادقی زاده نیلی، صالح محمد سلجوقی و حاجی محمد عبده برای حضور در این کمیته تعیین شده بود که با اکثریت آرا رد شد.

شماری از نماینده گان معتقد بودند که باید اعضایی انتخاب شوند که با فرمان تقنینی مخالف بوده اند و شمار دیگر می گفتند که مجلس یک بار این فرمان را رد کرده است و دیگر نیازی به کمیته مختلط نیست.

بعد از گفتگوها و مشاجرات زیاد، ده عضو دیگر به شمول معصومه خاوری، عبدالستار خواصی، ناجیه بابکرخیل، پادخوابی، قدرت الله ذکی، آخوندزاده و موسی خان نصرت از سوی رئیس مجلس معرفی شد که این لیست نیز با اکثریت آرا رد شد.

این در حالی است که روز گذشته مجلس سنا ده تن را به عنوان نماینده گان این مجلس در کمیته مختلط معرفی کرده بود.

محی الدین منصف، محمد حسن هوتک، فرهاد سخی، عزیزه مصلح، انار کلی هنریار، حسیب کلیمزی وردک، محمد علم ایزدیار، محمد حنیف حنفی و صدیقه بلخی شامل هیئت مجلس سنا هستند.

این در حالی است که مجلس نماینده گان شش معاهده، توافقنامه و تعهدنامه افغانستان با کشورهای خارجی از جمله استرداد مجرمین بین افغانستان و چین، پروتوکل ساختار منطقوی ضد تروریستی شانگهای، تفاهم همکاری تبادله استخبارات مالی و پولشویی با ترکمنستان، طرح تعدیل قانون معاشات افراد بلندرتبه حکومتی و موافقتنامه افغانستان با روسیه در مورد همکاریهای تخنیکی نظامی را با اکثریت آرا مورد تائید قرار داد.