سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

لیسه نسوان سردارکابلی به بهره برداری سپرده شد

لیسه نسوان سردار کابلی که در سه بلاک وسه منزل به صورت پخته واساسی، به هزنیه 15.5 میلیون دالر از کمک های بلاعوض ایالات متحده امریکا اعمار شده است؛ در سال 2009 تهداب گذاری وپس از 4 سال، درسال 2013 به پایه اکمال وبهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فاروق وردک وزیرمعارف افغانستان کمک های ایالات متحده امریکا را در انکشاف وتوسعه ای معارف افغانستان موثر ومفید خوانده گفت که اکنون در حدود 7000 هزار دختر از تعمیر جدید لیسه عالی سردارکابلی استفاده میکنند.

بربنیاد آمارهای وزارت معارف درصدی دختران با گذشت هرسال در حال افزایش است، هم اکنون 42% از دانش آموزان معارف افغانستان را دختران تشکیل میدهند.

آقای وردک تلاش های حکومت و همکاری مردم افغانستان را نیز عامل اساسی در توسعه معارف قلمداد کرده می افزاید که سیاست معارف افغانستان مردمی ساختن معارف است و به این اساس مردم خود دربهبود وانکشاف معارف تلاش میورزند.

آقای وردک اساس توسعه وانکشاف اقتصادی واجتماعی دریک جامعه را تعلیم وتربیت تعریف میکند. وی می افزاید« معارف صلح است، معارف صحت است، معارف ثروت است، معارف ثبات است ومعارف برداری است».

آقای وردک از سرمایه داران وثروت مندان کشورخواست که به معارف کشورشان کمک کنند، اوگفت« به معارف پول ندهند بلکه در هرجای که خودشان مناسب می بینند یک مکتب اعمار کنند».

خانم کتلین کمبل نماینده USAID در افغانستان وپاکستان میگوید که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا در بیشتر ازیک دهه گذشته انکشاف وپیشرفت معارف افغانستان را حمایت کرده واین حمایت ها ادامه خواهد داشت.

به قول خانم کمبل انکشاف معارف بودن معلمان مسلکی ومجرب نا ممکن است بنابراین، این اداره پلان دارد که برنامه های انکشافی برای ظرفیت سازی ونهاد تربیت معلم را نیز حمایت کند. به قول او در سال روان چهار دارالمعلمین را نیز USAID تمویل واز این طریق به بهره برداری رسیده اند.

نماینده اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به مردم افغانستان وعده سپرده گفت« معارف افغانستان براساس ارزیابی ما به راه درست رفته است، ما با شما، بامردم افغانستان سال های سال همکاری خواهیم داشت».

در همین حال بهشته یک دانش آموز صنف دوازدهم لیسه سردارکابلی میگوید که تعمیر جدید امکانات خوبی از قبیل، کتابخانه، صنف های درسی معیاری، آی تی وصنف های لابراتوار دارد. اما او از نداشتن میدان های ورزشی در این لیسه شاکی است ومیگوید« ما تنها میدان های ورزشی نداریم، دوست دارم در مکتب خود میدان ورزشی والیبال، هندبال ویا فوتبال داشته باشیم».

براساس امارهای وزارت معارف هم اکنون در حدود یک میلیون و دوصد هزار دانش آموز در شهرکابل مصروف آموزش هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *