غصب فضاي سبزشهر چغچران غور ازسوي زورمندان

۱ میزان ۱۳۹۲

مسئولان شهرداري شهرچغچران مركز ولايت غور ميگويند: باوجود اينكه شماري از زورمندان مانع فعاليت هاي گسترده آنان در اين ولايت ميشوند با آنهم آنان توانسته اند تا طي شش ماه گذشته بيشتر از 50 درصد عوايد اين اداره را جمع آوري نمايند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسئولان درشهرداري چغچران تاکید دارند که هنوزهم  صدها جريب زمين فضاي سبز اين اداره درچنگ زورمنداني است كه ازسوي مسئولان اسبق شهرداري ولايت غور در اختيار آنان قرار داده شده است.

محمداسحاق همراز شهرداري غورميگويد: با وجود فعاليت هاي گسترده ي مافيايي زمين دراين ولايت ، اما اين اداره توانسته تا بيش از 50 درصد عوايد پيش بيني شده امسال را طي شش ماه اول جمع آوري نمايد.

به گفته وي ، طبق پيش بيني ها بايد اداره شهرداري چغچران تا ختم سال نزديك به 64 ميليون افغاني عوايد جمع آوري نمايد  كه تاكنون آنان توانسته اند بيش از 35 ميليون افغاني آن را گرد آوري كنند.

شهردار غور ميگويد: صدها جريب ساحه ي سبز شهرداري ازسوي مسئولان اسبق اين اداره به زورمندان داده شده است.

مسئولان شهرداري ولايت غورميگويند: قرار است طي سال جاري 14 پروژه ي سازندگي درشهرچغچران مركزاين ولايت ازبوديجه ي انكشافي شهرداري غور تطبيق گردد.

به گفته همراز شهردار غور، اين پروژه هاي شامل ، توزيع نمرات رهايشي براي كارمندان دولتي ، توسعه ي فضاي سبز داخل شهرچغچران ، تنظيم فاضلاب شهري ، ساختن حمام هاي عصري و مسلخ دراين شهر است.

به گفته مسئولان شهرداري غور، تاكنون 3 پروژه ازمجموع 14 برنامه سازندگي دراين ولايت تطبيق شده است و متباقي تاختم سال به اجرا گذاشته خواهد شد.

مسئولان دراين اداره همچنان ميگويند: براي بازپس گيري زمين هاي شهرداري اين ولايت ازچنگ زورمندان اقداماتي را آغازنموده اند كه بايد دولت مركزي و مردم غور دراين امر با شهرداري همكاري نزديك داشته باشند.

ولايت غور ازجمله ولايات محروم و مشكل گذر درغرب افغانستان است كه طي 12 سال گذشته كمترين برنامه هاي سازندگي درآن به اجرا گذاشته شده است.

چغچران

زورمندان

غصب زمین

غور


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.