سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی

world-trade-organization-wtoبر اساس اعلام مقام های حکومت وحدت ملی، به زودی عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی (WTO) رسمی شده و افغانستان از امتیازات این سازمان بهره مند می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع در نشست امروز (شنبه ۳۰عقرب) مجلس نماینده گان اظهار داشت که عضویت افغانستان در ماه آینده میلادی به دست می آید.

به گفته وی، این رسمیت در سفر داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در ماه دسمبر صورت خواهد گرفت که و بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی، افغانستان می تواند به راحتی سرمایه گذاران بزرگ بین المللی را به سرمایه گذاری در کشور دعوت کند.

رسا افزود که بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی، سرمایه گذاران بین المللی بر اساس قوانین این سازمان در کشور سرمایه گذاری کرده و به این قوانین بیشتر اعتماد می کنند تا قوانین داخلی کشوری که عضویت سازمان را ندارد.

وزیر تجارت گفت که بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی، از کمک های تخنیکی سازمان نیز مستفید می شویم از حمایت های سیاسی اعضا نیز بهره مند خواهیم شد.

گفتنی است که در حال حاضر، ۱۶۲ کشور جهان عضویت سازمان تجارت جهانی را دارند.