اسد ۱۸, ۱۳۹۹

طی۱۳سال اکثریت از ماده های قانون اساسی نقض شده است

قانون اساسینهادی تحت نام «خانه آزادی افغانستان» گزارش تحقیقی و پژروهشی را انجام داده است که براساس آن طی سیزده سال گذشته اکثریت از ماده های قانون اساسی کشور از سوی مقامات بلند پایه حکومتی و افراد با نفوذ نقض شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس گزارش منتشر شده از سوی نهاد «خانه آزادی افغانستان» ارگ نشینان، وزیرا، والی ها و فرماندهان با نفوذ بیشترین کسانی هستند که قانون اساسی را نقض کرده اند.

بر اساس این گزارش قانون اساسی از سوی هر سه نهاد دولتی (قوه اجراییه، مقنینه و قضائیه) نقض شده و بیشترین نقض قانونی اساسی در کشور از سوی قوه اجرائیه بوده است.

 خانه آزادی افغانستان با رویکرد تهیه گزارش های تحقیقی مطالعات پژوهشی درافغانستان فعالیت دارد این نهاد یافته های سه ماه تحقیق و بررسی خود را امروز (۱۸ ثور) در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل اعلام کرد.

در این گزارش گفته شده که طی ۱۳ سال گذشته تمام ماده های قانون اساسی کشور بجز یک مورد آن که گفته شده پایتخت افغانستان کابل می باشد، ازسوی نهادهای دولتی و افراد فرصت طلبی که درچوکی های بلند حکومتی وظیفه دارند، نقض شده است.

علی آغامجدی، رئیس نهاد خانه آزاد افغانستان می گوید که بر اساس یافته های این گزارش، قانونی اساسی افغانستان در آغازین روزهای پس از تصویب لویه جرگه همزمان با توشیح، این قانون نقض شده است.

به گفته وی، در این گزارش به ۹۲ مورد از نقض قانون اساسی اشاره شده است.

مجدی، علاوه کرد که قوه قضائیه در برخی از موارد برای اجرای حکم دچار تخطی و نقض قانون اساسی شده و برخلاف قانون اساسی حکم کرده است.

به گفته وی قوه قضائیه هم در موارد چون جرم پنداشتن فرار دختران از منزل، ایجاد دادگاه اختصاصی، عدم تامین عدالت قضایی قانون اساسی را نقض کرده است.

دراین گزارش آمده است که نقض قانون اساسی توسط شواری ملی نیز صورت گرفته است.