صدراعظم ایتالیا در کابل

۳ سنبله ۱۳۹۲

انریکولیتا صدراعظم ایتالیا به دنبال بازدید از سربازانش در هرات وارد کابل شد و در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهورکرزی اشتراک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور کرزی و صدراعظم ایتالیا روی روابط دوستانه میان دو کشور بعد از سال 2014 تاکید کردند.

رئیس جمهورکرزی گفت: ایتالیا می تواند در بخش اقتصادی و معادن افغانستان همکاری های داشته باشد.

همچنین صدراعظم ایتالیا در این نشست خبری در ارگ ریاست جمهوری کابل گفت: من اطمینان می دهم که افغانستان بعد از سال 2014 به یک بیشتر خوبی از رشد انکشافی دست خواهدیافت و ما بعد از سال 2014 در بخش های رشد اقتصادی و آموزش نیروهای افغان ادامه خواهیم داد.

او گفت، قوای ناتو افغانستان را بعد از سال 2014 ترک خواهد کرد اما ایتالیا تا زمانی که دولت افغانستان خواسته باشد در این کشور باقی خواهد ماند و به کمک های خویش ادامه خواهد داد.

صدراعظم ایتالیا در کابل

کرزی، ایتالیا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.