براساس حکم رئیس جمهور غنی توتاپ از مسیر سالنگ میگذرد

توتاپمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حکم نهایی مبنی بر اجرایی شدن پروژه “توتاپ” انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت از پلخمری الی ارغندی کابل از مسیرسالنگ را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که حکم رئیس جمهورغنی براساس فیصله های کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از پلخمری الی ارغندی منظور شده است.

کمیسیون ملی بررسی مسیرانتقال برق توتاپ که براساس حکم رئیس جمهورغنی ایجاد شده بود مسیر سالنگ را امروز به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است و نمایندگان «جنبش روشنائی» نیز در این کمیسیون با این پیشنهاد موافقت کرده اند.

با این حال در حکم تازه ای رئیس جمهورغنی که براساس فیصله کمیسیون ملی بررسی صادر شده، آمده است.

به منظور تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای تحقق عدالت و انکشاف متوازن همه مناطق، تامین شفافیت در طرح و تطبیق پروژه های انکشافی و فیصله کمیسیون موظف ملی بررسی مسیر انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت از پلخمری الی ارغندی، مراتب آتی منظور است:

۱ – به منظور حفظ منافع علیای کشور، تامین وحدت ملی و ثبات افغانستان پروژه انتقال لین برق ۲۲۰ کیلوولت (دبل سرکت) به ظریفت ۳۰۰ میگاوات از مسیر دوشی به مناطق مرکزی که توانمندی تامین برق تمامی ولایات مرکزی را دارد، به شزح ذیل اجرا گردد.

اعمار شبکه لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت (دبل سرکت) به ظرفیت ۳۰۰ میگاوات از منطقه دوشی الی مرکز بامیان، شروع پروژه از ماه سرطان سال جاری و بهره برداری آن در ماه قوس سال ۱۳۹۸می باشد.

اعمار ستیشن برق در مرکز بامیان، شروع پروژه ماه سرطان سال جاری و بهره برداری در ماه قوس ۱۳۹۸ .

اعمار شبکه توزیع برق در ولایت بامیان برای ۲۰ هزار خانواده، شروع پروژه از ماه سرطان سال جاری و بهره برداری آن در ماه قوس سال ۱۳۹۸ .

نهاد های ذبربط وظیفه دارند تا طرح شبکه انتقال برق به دیگر مناطق مرکزی و سایر ولایات را الی ۶ ماه آینده غرض تصویب به کابینه تقدیم نمایند.

حین احداث فابریکه برق حرارتی در اشپشته بامیان، لیم انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از اشپشته الی ارغندی اعمار شود.

وزارت مالیه مکلف است که بودجه این پروژه را تنظیم و در بررسی وسط سال بودجه ملی ۱۳۹۵ از طریق حکومت به پارلمان ارایه نماید.

۲ – با در نظرداشت اینکه تمام مراحل تخنیکی و تدارکاتی پروژه انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت از شمال به جنوب طی دونیم سال گذشته اجرا شده و بر اساس یافته های کمیسیون ملی از بررسی اوراق مربوطه، مراحل تدارکاتی پروژه از حالت تعلیق بیرون شود.