حل مشکلات ترانسپورت زمینی، به زودی

۸ جدی ۱۳۹۴

یشبیشبریاست اجراییه حکومت وعده داده است که به زودی مشکلات حمل و نقل زمینی در کشور حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله، این وعده را در دیدار با نماینده گان اتحادیه های حمل و نقل زمینی چهار حوزه کشور داده است.

در این دیدار که دیشب برگزار شد، مشکلات مختلف حمل و نقل زمینی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

اعضای اتحادیه های حمل و نقل زمینی، خواهان ایجاد کمیسیون مشترک برای انسجام بهتر امور حمل و نقل، حل مشکلات موترداران مسافربری و باربری و مدیریت سالم با اشتراک وزارتهای امور داخله، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی و اتحادیه ترانسپورت زمینی شدند.

در عین حال، داکتر عبدالله با تاکید بر حل مشکلات، اظهار داشت که تمام مشکلات موجود در کمیسیون فرعی شورای وزیران مطرح شده و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در باره ایجاد کمیسیون مشترک حمل و نقل و احیای مجدد ریاست مستقل حمل و نقل زمینی وعده داد تا کار بالای آن انجام شود و تمام مشکلات در جلسه با وزیران امور داخله، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی و نماینده های اتحادیه حمل و نقل زمینی مطرح شده و تصمیم جدی در مورد آن گرفته شود.

این در حالی است که مشکلات حمل و نقل زمینی در بخش های عدم تطیبق قانون، مشکلات گمرگی، نبود یک اداره واحد، امنیت شاهراه ها، مالیات، خرابی سرک ها و نبود ترمینل ها برای توقف موترهای باربری همچنان بر سر راه حمل و نقل کشور وجود دارد.

ترانسپورتی،

حکومت،

حمل و نقل،

زمینی،

کمیسیون،

مشکلات،

هوانوردی

وعده،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed