تمدید قراردادها در نبود معیارهای شفاف

۲۴ جدی ۱۳۹۴

Afghan President Ashraf Ghani looks on as he listens to teachers during his visit to the Amani High School in Kabulرئیس جمهور میگوید که تا هنوز حسابدهی روشن و معیاری در قراردادهای صحی کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه رئیس جمهور غنی، عصر دیروز با مسوولان وزارت صحت عامه نمایندگان نهادهای کمک کننده خارجی در بخش صحت دیدار کرد.

در این دیدار در رابطه به بهبود عرضه خدمات صحی در سراسر افغانستان بشمول خدمات وقایوی و معالجوی بحث شده و چالشها در این رابطه بررسی شد.

همچنین نبود شفافیت و موثریت کافی و همچنان مشکل در قرار دادهای موسسات غیر حکومتی که خدمات صحی را فراهم می کنند، نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در عین حال رئیس جمهور غنی اظهار داشت که تمرکز عمدهء دولت و نهادهای کمک کننده باید بالای ارائه بهترین خدمات صحی برای شهروندان باشد.

رئیس جمهور افزود که در بخش صحی افغانستان حسابدهی درست و معیارهای مناسب برای جذب داکتران تقویت نشده و با وجود مشکلات در عرضه خدمات صحی، قرارداد ها همچنان تمدید می شوند.

محمد اشرف غنی گفت که وزارت صحت عامه باید توانایی ارزیابی، بررسی، رهنمایی و سیستم مکافات و مجازات خویش را بیشتر و بهتر کند.

بر اساس اظهارات رئیس جمهور، مردم خواهان تغییر مثبت در بخش بهداشت هستند و کیفیت خدمات صحی باید بالا برود و بخاطر رسیدن به این هدف باید از منابع دست داشته، استفاده اعظمی صورت گیرد.

این در حالی است که عرضه خدمات صحی در کشور تا هنوز مورد رضایت مردم نبوده و در اکثر مواقع، بیماران برای تداوی بهتر به کشورهای همسایه از جمله هند و پاکستان انتقال داده می شوند.

ارزیابی،

تمدید،

شفاف،

صحی،

قرارداد،

مجازات،

مشکلات ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed