تصویب طرح مقررۀ کمیته مشترک رسانه ها و حکومت

۲۲ دلو ۱۳۹۸

کابینه کشور طرح مقررۀ کمیته مشترک رسانه ها و حکومت را مورد تصویب قرار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این طرح در نشست شام دیروز کابینه از سوی وزیر عدلیه ارائه شده و تصویب گردید.

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که این مقرره به هدف اصلی تأمین امنیت و مصوونیت اشخاص رسانه ای، تسریع روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه اشخاص رسانه ای، کاهش خشونت و تأمین حقوق صنفی و حرفه ای اشخاص رسانه ای و تأمین هماهنگی میان رسانه ها و ادارات ذیربط دولتی ترتیب و طی مراحل شده است.

به نقل از خبرنامه برخی دیگر از طرح ها از جمله فقره های ۶ و ۹ مادۀ پنجاهم قانون شرکت های دولتی، طرح تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان، قانون تنظیم امور زندان ها، طرح مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد زمین شهری، طرح تعدیل برخی از مواد مقررۀ تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری، تعدیل برخی از مواد مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا و برخی طرح ها و مقرره های دیگر نیز تصویب شده است.

طرح مقرره کمیته مشترک رسانه ها و حکومت در حالی از سوی کابینه تصویب می شود که عدم دسترسی به اطلاعات دولتی و حکومتی از چالش های عمده رسانه ها برای تهیه گزارش ها و تحقیق هایشان است.

تصویب

رسانه

طرح

کابینه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.