تاکید روی ارائه بهتر خدمات تلفنی و اینترنت در افغانستان

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در دیدار با مسئولین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روی ارائه بهتر خدمات تلفنی و اینترنت تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالرازق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور برنامه صد روزه وزارت مخابرات را به  رییس جمهورغنی ارایه کرده است.

تهیه پالیسی برای توسعه فایبر نوری، بلند بردن ظرفیت مسلکی وزارت مخابرات، تکمیل استراتیژی حکومتداری الکترونیکی، توسعۀ خدمات اینترنتی و فایبر نوری به یک تعداد دانشگاه ها، راه اندازی نمایشگاهای معلوماتی برای تشویق سکتور خصوصی تهیۀ پالیسی برای توسعۀ تکنالوژی معلوماتی از برنامه کاری صد روز نخست وزارت مخابرات است.

وزیر مخابرات و تکنالوژی اطمینان داده است که بر اساس برنامه صد روزه، ۱۰ وزارتخانه از طریق ویدیو کنفرانس با دفتر رییس جمهور وصل خواهند شد که با ارایه این سهولت مشکلات امنیتی و ترافیکی شهر کابل که به علت خط و سیر وزرا به وجود می آید، رفع خواهند شد.

رییس جمهور غنی می گوید اجرای مطالعات در عرصه های مختلف کار داخلی حکومت بوده، مردم منتظر نتایج عملی و بهبود در ارایۀ خدمات مخابراتی هستند، و باید اطمینان حاصل کنند که به حیث مشتریان و مستهلکین از حقوق آنان حمایت صورت می گیرد.

آقای غنی تاکید کرد، که خدمات تلفنی باید خوبتر شود و در مدیریت خدمات اینترنتی نیز باید تغیر جدی به میان آید.

رییس جمهور گفته است که انتقال صدا از طریق آی پی (وایس اوور آی پی) باید ارزانتر و خدمات فایبر نوری وسیعتر و تکنالوژی معلوماتی به زمینه افزایش فرصت های کاری مبدل گردد.

اشرف غنی تاکید کرده است دانشگاه های معتبر کشور و مکاتب از طریق فایبر نوری در اربتاط شوند و در محیط دانشگاه ها و دیگر مراکز تعلیمی ساحات خدمات رایگان وای فای (Free Wi-Fi Zones) به وجود بیاید و برای محصلین امکانات دسترسی به خدمات مجانی اینترنت میسر شود.

همچنین رییس جمهور به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دستور داده در هماهنگی با ادارات امنیتی روی یک طرح کار کنند تا تلفن را از وسیله ناامنی؛ به وسیله امن تبدیل کنند.