بیانیه وزیر خارجه افغانستان در پنجمین نشست وزرای قلب آسیا

۱۹ قوس ۱۳۹۴

پنجمین نشت وزرای قلب آسیا پروسه استانبول1صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه افغانستان در پنجمین نشت وزرای قلب آسیا “پروسه استانبول” در اسلام آباد پاکستان با ایراد بیانیه ای از حضور گسترده مقامات کشورهای اشتراک کننده در این نشست قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای ربانی گفت: با استفاده از فرصت می خواهم از جمهوری اسلامی  پاکستان بخاطر ریاست مشترک کنفرانس قلب آسیا/پروسه استانبول در این سال و میزبانی کنفرانس امروز با این ترتیبات عالی اظهار سپاس نمایم.

ما بارها تاکید داشتیم که افغانستان و پاکستان برای صلح، ثبات و کامیابی همدیگر مهم هستند. ریشه های عمیق روابط تاریخی، جغرافیایی، عقیده، فرهنگ، عنعنه و بیشتر از آن میان دوکشور، در نهایت کمک خواهد کرد که به اهداف خود دست یابیم.

همچنان می خواهم از روسای مشترک و میزبانان قبلی، جمهوری ترکیه، قزاقزستان و جمهوری مردم چین، بخاطر همکاری و حمایت شان از این پروسه در جریان ریاست شان، که در جلو انداختن پروسه اهمیت فراوان دارد، تشکر کنم.

او گفت: موفقیت و دستآوردهای ما طی چهار سال گذشته کم نیست، با وجود اولویت های همردیف و چالش های دشوار که هرکدام از کشورهای ما و منظقه با آن مواجه بودند، تعهد مشترک و جمعی ما پیشرفت قابل توجه داشته است.

وی افزود، اشتراک و اظهارات شما در مورد حمایت از میزبانی و ریاست مشترک پروسه قلب آسیا در ماه ها و سال های پیشرو برای ما دلگرم کننده است. همچنان این نشان دهنده تصمیم جمعی ما در مورد کشف و درنهایت تحقق راه حل های منطقوی برا ی مشکلات منطقوی است.

وزیر خارجه کشورمان خاطرنشان کرد که من صمیمانه از تمام کشورهایی که به میزبانی بعدی نشست وزرا علاقمندی نشان دادند، تشکر می کنم و مطمئن هستیم که کنفرانس های را در پایخت های مختلف بخاطر تحقق اهداف مهم در سال های آینده برگزار می کنیم.

به گفته وی، اهداف اساسی کنفرانس قلب آسیا درک وابستگی به همدیگر در نظم جهان امروز و پی بردن به این حقیقت است که هیچ کشوری به تنهایی و در محیط خصمانه و بدون همکاری منطقوی، نمی تواند با ثبات و موفق باشد.

در این زمینه، افغانستان می تواند قلب صلح منطقه، بجای مرکز برخورد های منطقوی و بین المللی باشد. ظرفیت ما به عنوان کوتاه ترین و مناسب ترین مسیر تجارت و ترانزیت منطقه، منابع طبیعی و انسانی، از همه مهمتر آرزمندی برزگ برای صلح و امنیت، ما را به اتصال و نزدیک کننده مهم در منطقه تبدیل کرده است. به هر حال، درک کامل ظرفیت ما بستگی به همکاری صادقانۀ شرکای منطقوی ما دارد.

افراط گرایی خشونت بار وتروریسم از جملۀ بزرگترین چالش های ما در منطقه است. ما باورمندیم که استفاده از ترور و خشونت برای بدست آوردن اهداف سیاسی و اقتصادی مغایر انسانیت و حسن همجواری است. به منظور مبارزه با تهدید تروریسم و افراط گرایی خشونت بار، ما ضروت به ایجاد استراتیژی جمعی برای تهدیدات آینده داریم.

سمینار اخیر منطقه ای تحت چارچوب تدابیراعتماد سازی برای مبارزه با تروریزم این پروسه که هفته قبل در شهر کابل برگزار شد، در آن بر اهمیت یک روش جامع جهت مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز و تروریزم مجدداً تأکید شد.

ما نیاز به ستراتیژی ای داریم که تمویل، ترویج و ابزار تروریزم را که جهت گسترش نفوذ و ترس آن ها مورد استفاده قرار می گیرد، به طور دسته جمعی هدف قرار دهد؛ یک استراتیژی ای که تعهدات ما را به سطح سیاسی، امنیتی و اقتصادی جهت مبارزه با نشکل تروریزم تعریف نماید.

اتصال منطقوی، طوری که در پنجمین کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا بازتاب یافت، جهت توسعه ملی و منطقه ای ما بسیار مهم است.

درین راستا، افغانستان موقعیت، توانایی و ظرفیت این را دارد تا منحیث پل زمینی برای همکاری های مورد نیاز منطقه ای بوده و ما باورمندیم که پروسه قلب آسیا فرصت مختص و سکوی مستحکمی را برای ترویج هدف مشترک صلح برای منطقه مرفه، فراهم می نماید.

درین قسمت از اشتراک کنندگام محترم دعوت می نمایم تا نظریات شانرا در مورد پروسه به بحث گرفته و با ما شریک نمایند.

آسیا

قلب

وزیر خارجه ربانی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed