برنامه های شهرداری کابل برای بهبود ترانسپورت شهری اعلام شد

۸ جدی ۱۳۹۵

اداره شهرداری کابل اعلام کرد که اخیرا در هماهنگی با ادارات ذیربط دولتی و موسسات بین المللی، مشکلات اساسی ترانسپورت شهری کابل را تحلیل و ارزیابی و راه حل های مشخصی را برای حل و فصل این مشکلات جستجو نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شهرداری کابل برای ایجاد سیستم پایدار ترانسپورت شهری پنج اصل را روی دست دارد.

دسترس تمام شهروندان به ترانسپورت شهری، قیمت ارزان، مصون و امن سازی ترانسپورت ها، پاک و سازگار با محیط زیست و  منسجم کردن جاده ها (موجودیت گزینه های مختلف چون بایسکل و بس) پنج گزینه‌‌ی است که شهرداری کابل روی آن تاکید دارد.

عمده ترین مشکلات ترانسپورت در شهر کابل:

نبود پالیسی و طرزالعمل های موثر برای تقویت و اولویت ترانسپورت عامۀ شهری، نبود استیشن های معیاری برای بس های شهری، نبود ایستگاه های معین در مسیرها، نبود تاسیسات ترافیکی(چراغهای ترافیکی و خطوط و علایم رهنما) در اکثریت چارراهی ها و سرکها، ضعف در تطبیق قوانین ترافیکی در شهر و عدم فرهنگ قانون پذیری از سوی زورمندان، همکاری ضعیف نهادهای ذیربط در امور ترانسپورت شهری (وزارت ترانسپورت، مدیریت ترافیک، شاروالی کابل)، نبود جاده های معیاری در شهر، موجودیت موانع در مسیر جاده ها، و نبود برنامه های آگاهی دهی برای مردم در مورد رعایت نظم شهری (از قبیل شیوه های استفاده از پیاده روها و آبروها/جویچه های کناری سرکها)از عمده ترین مشکلات ترانسپورت شهری کابل می باشند.

شهرداری کابل پس از شناسایی مشکلات فوق و تحلیل همه جانبه، برای رفع این مشکلات برنامه ریزی های مشخص عاجل، کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت را روی دست گرفته و کار عملی بعضی از این پروژه ها را در شهر کابل عملا آغاز کرده است.

برنامه های عاجل و کوتاه مدت که کار تطبیق آن نیزعملا آغاز گردیده است:

 1. 1. تعیین مسیر و ایستگاه ها برای بس های شهری: تعیین 33 مسیر و 371 ایستگاه و 8 استیشن در شهر کابل که کار عملی آن درین هفته با نصب سایبان ایستگاه در چارراهی میدان هوایی حامد کرزی آغاز گردیده است.
 1. معیاری سازی دیزاین و ساخت و ساز سرک ها:شاروالی کابل برای اعمار جاده های معیاری، یک سلسله معیارهای پذیرفته شده ترانسپورت پایدار(از قبیل ایجاد مسیرهای مجزا برای بس های شهری و بایسکل، سیستم های دریناژ و انرژی پایدار برای روشنایی سرک) را در مفردات قرارداد های دیزاین و اعمار سرک ها شامل ساخته است که منتج به معیاری شدن جاده های نو تاسیس در شهر کابل میگردد.

از جمله کارهای انجام شده در این مورد میتوان از تکمیل دیزاین حدود 10 کیلومتر سرک شهرا از طریق یکی از شرکت های بین المللی همکار و شروع تطبیق معیاری آن در سرک بره کی که شامل لین های مجزا برای بس های سریع السیر شهری است و همچنان کار اعمار یک پل هوایی در سرای شمالی، نام برد.

 1. مدیریت آبهای سطحی: مدیریت نا درست آبهای سطحی باعث از بین رفتن سرکها در وقت کمتر و مخل نظم ترافیک میگردد. شاروالی کابل برای حل مشکل آبهای سطحی و رد آن به پاک کاری کانال ها و جویچه ها پرداخته که از جمله میتوان از کانال وزیراباد مربوط ناحیه چهارم شهر کابل بطول حدود 10 کیلومتر نام برد.

قابل یادآوری است که کار دیزاین این کانال توسط یکی از شرکت های بین المللی همکار شاروالی به گونه معیاری تکمیل گردیده و کار اعمار و تطبیق آن تا سه ماه آینده آغاز می گردد.

 1. ترتیب طرح انتقال مدیریت ترافیک شهر کابل از وزارت امور داخله به شهرداری کابل: به منظور بهبود مدیریت ترافیک شهری، شهرداری کابل یک طرح مشخص برای انتقال مدیریت ترافیک شهری از وزارت امور داخله به شهرداری کابل را تهیه و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه کرده که پس از هدایت مقام عالی، کار انتقال آن عملا از طریق یک کمیته مشترک انتقال تحت ریاست وزیر اقتصاد آغاز گردیده و جریان دارد.

 تجربه مدیریت ترافیک از طریق شهردار ها در اکثریت مطلق کشور های دنیا موفق بوده و شهرداری کابل به این باور است که انتقال مدیریت ترافیک یک گام مهم در راستای انسجام نظم ترانسپورت شهری خواهد بود. باید یاد آورشد که کار مطالعه (جمع آوری آمار ترافیک و تحلیل آنها) در حدود چهل چارراهی مزدحم در شهر کابل در حال جریان است.

 1. ترتیب طرح مدیریت جابجایی موانع موجود در جاده ها:برای حل معضل موجودیت موانع در جاده ها، شهرداری کابل ترتیب یک طرح جامع را آغاز کرده که بزودی تکمیل می گردد. این طرح برای کسانی که از تهدیدهای امنیتی نگرانی داشته باشند، دیوارهای بسیار مقاوم و معیاری را طرح و دیزاین میکند تا هم آن نگرانی ها از بین بروند و هم موانع از میان جاده ها و پیاده روها برداشته شود. و همچنان طبق این طرح برای کسانی که خواسته باشند در پیاده روها و جاده ها بنا به دلایل امنیتی موانع ایجاد کنند، یک فیس بسیار بلند وضع خواهد شد تا اکثریت این افراد از این کار منصرف گردند.
 1. ترتیب طرح مدیریت جابجایی دست فروشان: برای حل معضل موجودیت دستفروشان در جاده ها و پیاده روها، شهرداری کابل ترتیب یک طرح جامع را آغاز کرده که بزودی تکمیل می گردد.

تطبیق این طرح برعلاوه که اقتصاد غیررسمی را آسیب نمیرساند زمینه اشتغال منظم را برای شهروندان بی بضاعت در چوکات قانون فراهم ساخته و نظم بهتر شهری را بوجود خواهد آورد.

 1. ارتقای ظرفیت منابع بشری: اخیرا شهرداری کابل برای ایجاد ظرفیت مناسب برای بخش ترانسپورت در این اداره، به تعداد 70 نفر جوانان فارغ التحصیل جدید را برای بخش های مختلف ترانسپورت (پلانگذاری، دیزاین، نظارت ساختمانی، حفظ و مراقبت دارایی ها، و مدیریت ترافیک) شهر کابل از طریق یک پروسه شفاف استخدام نموده است که قرار است در این بخش بالای شان سرمایه گذاری شده و مدیریت و انکشاف ترانسپورت شهر کابل را در آینده بر دوش بگیرند.

برنامه های میان مدت شهرداری برای ترانسپورت شهر کابل:

 1. ایجاد کمیته بهبود زیربناها (سرک، کانالیزاسیون، برق، مخابرات) به رهبری شهردار کابل
 1. ارزیابی و ریفورم ساختار تشکیلاتی ریاست های زیربنایی و ترانسپورت
 1. ایجاد استندردها و رهنمودهای دیزاین ترانسپورت پایدار
 1. بهسازی و بهبود زیربناهای ترانسپورتی (سالانه حدود 200 کیلومتر – لین)
 1. ثبت تمام دارایی های فعلی سرکها و ایجاد سیستم مدیریت دارایی های ترانسپورتی
 1. ترتیب ماستر پلان ترانسپورت عامه شهر کابل و تعیین خطوط بس های سریع السیر شهری
 1. ایجاد پالیسی و طرزالعمل مدیریت تکسی رانی در شهر کابل
 1. راه اندازی کمپاین های آگاهی عامه در مورد مصونیت ترانسپورتی از طریق رسانه های ارتباط جمعی (صوتی، تصویری، و چاپی) و رسانه های سنتی (مکاتب، دانشگاه ها، مساجد و شوراهای مردمی).
 1. بررسی وضعیت موجوده و مصونیت تمام جاده های شهر کابل و اصلاح آنها با استفاده از طرح ترانسپورت پایدار.
 1. نصب و نگهداری تاسیسات ترافیکی با انواع علایم و تجهیزات ترافیکی
 1. کاهش سالانه 5% آلودگی آب و هوا، با استفاده از اولویت ترانسپورت عامه، مدیریت بهتر ترافیک و ساخت و ساز زیربناهای معیاری
 1. ایجاد میکانیزم ترافیک گزمه ای
 1. ایجاد ساحات سبز

برنامه های درازمدت:

 1. تاسیس 111 کیلومتر سیستم بس های سریع السیر شهری
 1. احداث ترمینال های ترانسپورتی در دروازه های شهر
 1. احداث چهار دروازه هوشمند در دروازه های دخولی شهر
 1. ایجاد میکانیزم خصوصی سازی حفظ و مراقبت دایمی سرکها
 1. ایجاد مرکز مطالعات ترافیکی در چوکات مدیریت ترافیک
 1. تبدیل ساحات مزدحم شهر به ساحات دارای تفکیک پیاده رو و ترانسپورت عامه
 1. ترتیب ماستر پلان مدیریت پایدار آبهای سطحی

اداره شهرداری کابل متعهد است تا مشکل ترانسپورت شهر کابل را به همکاری نهادهای ذیربط ملی و بین المللی از طریق اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت فوق الذکر، بصورت اساسی مرفوع ساخته و شهروندان کابل را برای دست یافتن به یک سیستم پایدار ترانسپورت شهری کمک نماید.

۵ اصل اساسی

ترانسپورت شهری

تطبیق برنامه ها

دراز مدت

شهرداری کابل

کوتاه مدت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.