ایجاد زمینه بورس دوره ماستری برای ۵۰ نفر در بلغاریا

مسئولان در وزارت معارف کشور می گویند که ۵۰ تن از استادان انستیتیوت های مسلکی وتخنیکی این وزارت برای تحصیلات دوره ماستری به بلغاریا فرستاده میشوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد آصف ننگ معین مسلکی وتخنیکی وزارت معارف می گوید که برای معرفی افراد واجد شرایط از ۲۰۰ تن معلم ازولایت های مختلف درکابل امتحان گرفته میشود وپس ازامتحان افراد مستحق مشخص خواهند شد.

این امتحان که سه شنبه ۲۶ قوس در شهرکابل برگزار شده بود، آقای ننگ گفت« چهار رشته اساسی که برای افغانستان ضرورت است، زراعت، کمپیوتر ساینس، برق واقتصاد در نظر گرفته شده است والبته ما روی زراعت تمرکز بیشتر داریم.»

به گفته مسولان زبان انگیسی، سن کمتر از ۳۵ سال و داشتن ۸۰% اوسط نمره تحصیلی دانشگاه از جمله شرایط اشتراک دراین بورسیه اند.

هزینه این برنامه از بودیجه دولت افغانستان به ارزش ۱.۵ میلیون دالر پرداخته میشود. به گفته ننگ تاکنون ۱۰۰۰ بورسیه از بخش تعلیمات مسلکی وحرفه ای طی مراحل شده واین برنامه در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به قول آگاهان مارکیت کار درافغانستان در حالی به هزاران کارگر ماهر وتکنیسین نیاز دارد که صدها تن کارگرخارجی درافغانستان مصروف کار اند. بنابراین نیاز جدی احساس میشود تا نصاب تحصیلی وآموزشی بخش مسلکی وتخنیکی انکشاف یابد.

ننگ میگوید که تمام فرصت های تحصیلی درمعینیت تخنیکی ومسلکی به طور شفاف وبدون درنظر داشت سمت وزبان طی مراحل میشوند.

احمد وحید از ولایت جوزجان فقط با یک تن دیگر به کانکوراشتراک کرده اند. وی به خبرگزاری خاورمیانه گفت« چند کتگوری یا چند شرط را معینیت تعیین کرده بود که یکی سن از ۳۰ سال بالا نباشد و درصدی نمرات از پایین تر از ۸۰ نباشد، بنابراین ما دوتن درلیست آمدیم.»

این درحالیست که از دایکندی فقط یک تن اشتراک کرده است، اما فردی که از ولایت ننگرهار اشتراک کرده بود به خاورمیانه افزود« من حکمت الله از ولایت ننگرهاراستاد انستیتوت زراعت ووتری نری هستم. اینجا ازانستیتوت ما ۴ تن آمده اند اما از سایر لیسه ها دیگر نیز آمده اند که به ۱۰ تن میرسند.»

اما آقای ننگ میگوید که در برخی از ولایت چندین نهاد مسلکی وتخنیکی وجود دارد درحالیکه برخی از ولایت یک یا دو نهاد فنی حرفه ای دارند وبرخی ها هیج نهاد حرفه ای ندارند؛ به همین دلیل از برخی ولایت های کم واز بعضی ها بیشتر راه یافته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *